SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA RAZNIH MEDIJIH

Nosilec storitve TIS je TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec).

1. Predmet

Vsebina splošnih pogojev o uporabi TIS (v nadaljevanju: Splošni pogoji) je način dostopa in naročil, prikaz rezultatov in uporaba različnih funkcij v Telefonskem imeniku Slovenije. Telefonski imenik Slovenije (v nadaljevanju TIS ) izhaja na več medijih (splet, DVD, knjiga, TIS na mobilniku, 1188 SMS):

 • TIS na spletu je dosegljiv na spletnem naslovu itis.siol.net v več različnih nivojih; nivo enostavno iskanje ne zahteva nikakršne registracije ter omogoča brezplačen omejen dostop do vsebin TIS na spletu; nivo prva registracija zahteva brezplačno registracijo z navedbo ob registraciji zahtevanih podatkov; nivo brezplačna registracija zahteva brezplačno registracijo z navedbo svojih podatkov ter soglasje za prejemanje komercialnih sporočil po e-pošti; omogoča dostop do razširjenih vsebin TIS na spletu; nivo napredno iskanje je plačljivo; potrebno je skleniti naročniško razmerje na storitev TIS na spletu ter plačevanje storitve po ceniku ali nakup TIS na DVD. Naročnina omogoča poln dostop do podatkov in funkcionalnosti TIS na spletu za čas trajanja naročnine v skladu z ostalimi členi teh Splošnih pogojev.
 • TIS na DVD izhaja praviloma dvakrat na leto v začetku junija in začetku decembra. TIS DVD je možno naročiti in uporabljati v več različicah; enouporabniški TIS na DVD-ju: omogoča enkratno sočasno namestitev na računalnik in uporabo ene kopije TIS na DVD-ju; mrežni TIS na DVD-ju: omogoča sočasno namestitev na en omrežni strežnik ter uporabo TIS na DVD s toliko računalnikov, povezanih na omrežni strežnik, za kolikor uporabnikov so bile zakupljene licence; večlicenčni TIS na DVD-ju omogoča sočasno namestitev TIS na DVD na največ toliko računalnikov, kolikor je bilo zakupljenih licenc.
 • TIS v knjižni obliki izhaja praviloma enkrat letno, v začetku decembra v treh regionalnih knjigah, ki vsebujejo bele in rumene strani. Posamezne regionalne knjige so ob izidu na voljo za brezplačen prevzem do razdelitve zalog ali za plačljivo dostavo po pošti.
 • TIS na mobilniku, je za prenosne telefone in tablične računalnike prilagojena spletna stran itis.siol.net. T.i. odzivno oblikovanje spletne strani itis.siol.net omogoča specifikam strojne opreme mobilnih telefonov in tablic prilagojeno prikazovanje vsebin in funkcionalnosti TISa na spletu.
 • Storitev 1188SMS omogoča iskanje telefonskih naročnikov, ki so objavljeni v TIS preko SMS sporočila na 1188. SMS sporočila, posredovana uporabniku z namenom pridobitve potrebnih informacij, so del izvajanja storitve in so plačljiva.

Različice TIS ter cenik dostopa do plačljivih različic so podrobneje predstavljene na spletnih straneh itis.siol.net. Morebitne spremembe različic ter načinov dostopov bo nosilec redno objavljal na spletnih straneh itis.siol.net.

2. Registracija, naročila in odjava na različice TIS

2.1. Prijava in odjava na nivo prva registracija in brezplačna registracija na TIS na spletu

2.1.1. Registracija na nivo prva registracija in brezplačna registracija na TIS na spletu

Uporabnik vpiše želeno uporabniško ime in e-poštni naslov ter ostale podatke v ustrezen obrazec na spletnih straneh itis.siol.net. Za uporabniško ime obstajajo nekatere omejitve, ki so opisane na spletnih straneh itis.siol.net. Po posredovanju pravilno izpolnjenega obrazca sistem avtomatično pošlje sporočilo o opravljeni registraciji na navedeni elektronski naslov. Sporočilo vsebuje izbrano uporabniško ime in pripadajoče geslo, ki je avtomatično dodeljeno. Uporabniki prejmejo v e-pošti tudi aktivacijsko spletno povezavo, če e-pošta ni že verificirana preko družabnih vtičnikov. Ob kliku na le-to je uporabnik aktiviran in lahko uporablja TIS na spletu. Uporabniško ime in geslo postane aktivno ob prvi prijavi v TIS na spletu in ostaja aktivno dokler uporabnik redno uporablja vsebine na TIS-u na spletu.

2.1.2. Prijava na nivo prva registracija in brezplačna registracija na TIS na spletu

S prijavo v nivo prva registracija in brezplačna registracija sme uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom uporabljati storitve spletne strani itis.siol.net samo na enem računalniku hkrati. Če želi uporabnik do funkcionalnosti spletne strani, ki mu jih nivo prva registracija ali brezplačna registracija ponuja, dostopati z drugega računalnika, je to mogoče le, če se na prvem računalniku prej odjavi.

2.1.3. Soglašanje s prejemanjem oglasnih sporočil

Uporabniki, ki izberejo nivo brezplačna registracija TIS na spletu ter poda soglasje za neposredno trženje soglaša, da bo na svoj e-mail prejemal oglasna sporočila o ponudbi storitev in proizvodov podjetja TSmedia, d.o.o. in/ali drugih ponudnikov.

2.1.4. Odjava od nivoja prva registracija in brezplačna registracija na TIS na spletu

Odjava od prejemanja e-poštnih sporočil in s tem od brezplačne registracije TIS na spletu je mogoča tako, da uporabnik iz e-naslova, ki ga je uporabil ob prijavi pošlje e-sporočilo z besedo »ODJAVA« na e-naslov odjava@tsmedia.si. Če pošlje sporočilo iz drugega e-naslova, mora ob besedi »ODJAVA« navesti tudi uporabniško ime, ki ga uporablja za dostop do TIS na spletu. Odjava od prejemanja SMS sporočil in s tem od storitve TIS na spletu nivo brezplačna registracija je mogoča tako, da uporabnik na telefonsko številko, s katere dobi obvestilo, pošlje SMS z besedo »STOP«.

V primeru neuporabe TIS na spletu nivo brezplačna registracija v obdobju daljšem od leta dni, si nosilec pridržuje pravico izbrisa uporabniškega imena, s tem se uporabniku deaktivira dostop do nivoja brezplačnega registracija TIS na spletu.

2.2. Prijava in odjava na nivo napredno iskanje na TIS na spletu

2.2.1. Sklenitev naročnine na TIS na spletu – napredno iskanje

Prijava na naročnino spletnega imenika TIS oz. na napredno iskanje je mogoča preko spletnega obrazca ali preko brezplačne telefonske številke 080 3000. Naročilo na nivoje napredno iskanje se izvede v več korakih. Naročnik/uporabnik (ali pa nosilec na brezplačni telefonski številki 080 3000 v naročnikovem imenu in v pogovoru z njim) izpolni obrazec spletnega naročila in vnese vse za izvedbo naročila zahtevane podatke.

Z namenom zagotavljanja verodostojnosti naročila lahko nosilec naročnika/uporabnika pred začetkom naročila kontaktira in podatke preveri ali zahteva še dodatno potrditev naročila preko elektronske pošte ali na drug način. Potrjena ponudba oz. naročilnica s strani naročnika / uporabnika ima za uporabnika in nosilca status pogodbe. Pri tem se nosilec zavezuje, da bo najkasneje v dveh delovnih dneh po prejemu prijave za naročilo na enega izmed nivojev napredno iskanje, na v prijavi navedeno elektronsko pošto, poslal uporabniško ime in geslo za dostop do izbranega nivoja napredno iskanje. Za začetek naročniškega razmerja za dostop do izbranega nivoja napredno iskanje se šteje delovni dan, ko je bilo uporabniku poslano uporabniško ime in geslo. Naročnina na TIS na spletu na nivo napredno iskanje je sklenjena za nedoločen čas, skladno z 2.2.4. členom teh splošnih pogojev.

V primeru, da e-sporočilo z uporabniškim imenom in geslom za dostop do itis.siol.net uporabniku ni bilo dostavljeno iz razlogov, na katere nosilec nima vpliva (zavrnitev e-pošte s strani strežnika, neobstoječ ali nepravilen e-naslov, poln poštni predal...), nosilec za to ne prevzema nobene odgovornosti in tega ne priznava kot osnovo za stornacijo ali reklamacijo naročila.

2.2.2. Prijava v nivo napredno iskanje TIS na spletu

S prijavo v nivo napredno iskanje sme uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom uporabljati storitve spletne strani itis.siol.net na toliko računalnikih hkrati, kolikor hkratnih dostopov uporabnik naroči in plača.

V primeru, da dostop naročnika do TIS na spletu ni vezan izključno na uporabniško ime in geslo, ampak tudi na IP številko(e) uporabnika, lahko uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom uporablja funkcionalnosti spletne strani itis.siol.net le v okviru pogojev, določenih s pogodbo o naročniškem razmerju med nosilcem in uporabnikom storitve TIS na spletu, iz dogovorjenih IP številk.

Uporabniki, ki so pravne osebe, se obvezujejo zakupiti toliko naročnin na TIS na spletu, kolikor je število računalnikov uporabnika, iz katerih se dostopa do naprednega iskanja na TIS na spletu.

Če pride do spremembe podatkov o uporabniku nivoja napredno iskanje TIS na spletu, jih je uporabnik dolžan v roku 3 (treh) dni pisno sporočiti nosilcu po pošti na naslov TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, ali po faksu na številko (01) 473 00 16 ali po e pošti info@tsmedia.si.

2.2.3.Plačilo naročnine za nivo napredno iskanje TIS na spletu

Uporabnik plačuje za uporabo naprednega iskanja naročnino v skladu z veljavnim cenikom in skladno z rokom plačila, navedenim na računu. Naročnina se zaračuna z računom, ki ga izstavi nosilec oziroma kot je navedeno na naročilnici. Uporabnik ima možnost plačevanja letne naročnine, ki se uporabniku zaračuna enkrat letno za celo leto od dneva prejema uporabniškega imena dalje.

Nosilec lahko, po lastni presoji, od uporabnika zahteva primerno zavarovanje za plačilo obveznosti naročenih storitev (npr. predplačilo, menica, poroštvo, bančna garancija ali druga oblika zavarovanja). Nosilec se zavezuje sproti objavljati morebitne spremembe cen storitev povezanih z uporabo TIS na spletu na svojih spletnih straneh itis.siol.net.

2.2.4. Odjava od nivoja napredno iskanje TIS na spletu

Odstop od naročnine se izvede tako, da pisno na naslov založnika TSmedia, Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana ali po e-pošti info@tsmedia.si obvestite nosilca o odstopu od naročnine, pri čemer navedete svoje podatke ter predmet naročila od katerega odstopate. Odjava od naročniškega razmerja na TIS na spletu pred potekom posamezne obračunske enote ni možna. Po preteku obračunske enote se naročnina avtomatično podaljša za enako obračunsko obdobje, v kolikor uporabnik vsaj 30 dni pred iztekom obračunskega obdobja naročnine ne odjavi. Polletna naročnina preneha po preteku šestih mesecev od datuma zadnjega podaljšanja polletne naročnine, če je v tem času nosilec prejel odjavo. Letna naročnina preneha po preteku enega leta od datuma zadnjega podaljšanja letne naročnine, če je v tem času nosilec prejel odjavo od naročnine TIS na spletu.

V primeru neplačila računa ali posameznega obroka v roku 30 (trideset) dni po preteku plačilnega roka, navedenega na računu, ima nosilec pravico začasno deaktivirati uporabniško ime in geslo. V kolikor uporabnik ne poravna računa še v nadaljnjih 30 (tridesetih) dneh po začasni deaktivaciji uporabniškega imena in gesla, naročniško razmerje med uporabnikom in nosilcem preneha, nosilec pa izvede dokončno deaktivacijo uporabniškega imena in gesla. Kljub temu je uporabnik dolžan v celoti poravnati obveznost iz naročniškega razmerja za tekoče obračunsko obdobje.

Tudi kakršnakoli druga kršitev teh Splošnih pogojev ima lahko za posledico takojšnje prenehanje naročniškega razmerja z enakimi posledicami glede dolžnosti poravnave finančnih obveznosti s strani uporabnika, kot je navedeno v predhodnem odstavku.

2.3. Nakup, sklenitev naročnine, aktivacija TIS na DVD in odjava od naročnine na TIS na DVD

2.3.1. Nakup enkratne edicije in sklenitev naročnine na TIS na DVD

Nakup TIS na DVD v vseh različicah je možno skleniti kot enkratni nakup posamezne edicije ali kot naročnino na TIS na DVD za nedoločen čas do odjave.

Nakup in sklenitev naročnine je mogoča preko spletnega obrazca ali preko brezplačne telefonske številke 080 3000. Naročnik/uporabnik (ali pa nosilec na brezplačni telefonski številki 080 3000 v naročnikovem imenu in v pogovoru z njim) izpolni obrazec spletnega naročila in vnese vse za izvedbo naročila zahtevane podatke.

Z namenom zagotavljanja verodostojnosti naročila lahko nosilec naročnika/uporabnika pred začetkom naročila kontaktira in podatke preveri ali zahteva še dodatno potrditev naročila preko elektronske pošte ali na drug način. Potrjena ponudba oz. naročilnica s strani naročnika / uporabnika ima za uporabnika in nosilca status pogodbe. S sklenitvijo naročnine na TIS na DVD si naročnik/uporabnik zagotovi avtomatično prejemanje vsake edicije TIS na DVD na svoj naslov, ki ga navede na naročilnici. Naročnina na TIS na DVD je sklenjena za nedoločen čas, skladno z 2.3.3. členom teh splošnih pogojev.

Če pride med trajanjem naročnine na TIS na DVD do spremembe podatkov o uporabniku, jih je uporabnik dolžan v roku 3 (treh) dni pisno sporočiti nosilcu po pošti na naslov TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, ali po faksu na številko (01) 473 00 16 ali po e pošti info@tsmedia.si.

2.3.2. Licenčni dogovor ter aktivacija TIS na DVD

Ti Splošni pogoji predstavljajo tudi licenčni dogovor med uporabnikom TIS na DVD-ju in nosilcem glede pravice do uporabe rešitve TIS na DVD-ju (licenca), ki vključuje računalniško programsko opremo, pomnilne medije in tiskano ter elektronsko dokumentacijo. Rešitev TIS na DVD-ju vključuje tudi vse programske dopolnitve izvirne rešitve, ki so ali bodo dane v obliki popravkov izvirne rešitve na voljo na spletni strani itis.siol.net.

Ob nakupu TIS na DVD-ju dobi uporabnik licenco pod pogoji, ki so navedeni v teh Splošnih pogojih in pod pogoji, določenimi v zakonih in drugih predpisih s tega področja. Če se uporabnik - kupec TIS na DVD-ju s temi pogoji ne strinja, rešitve ne sme namestiti ali jo kakorkoli uporabljati. Uporabnik s soglašanjem s temi licenčnimi pogoji pridobi le pravico do uporabe – licenco na TIS na DVD-ju, ne postane pa imetnik avtorskih in drugih pravic intelektualne lastnine. TIS na DVD-ju ali kateregakoli njegovih delov ni dovoljeno dajati v najem, posojati ali dajati v zakup. Če se uporabnik ne ravna v skladu s pogoji in določili tega licenčnega dogovora, lahko nosilec brez škode za druge pravice licenco enostransko prekine. V tem primeru mora uporabnik takoj uničiti vse kopije TIS na DVD-ju in njegovih sestavnih delov.

TIS na DVD je potrebno pred uporabo aktivirati z vpisom podatkov o kupcu ter veljavne serijske številke TIS na DVD. Naročnina na TIS na DVD omogoča prijavijo na TIS na spletu na nivo napredno iskanje.

2.3.3. Odjava od naročnine TIS na DVD

Pravne in samozaposlene osebe, lahko od naročnine na TIS na DVD odstopijo najkasneje 30 dni pred vsakokratno izdajo DVD; Fizične osebe, pa lahko v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) od naročnine na TIS na DVD odstopijo najkasneje v roku 14 dni od datuma prejema DVD. Za datum prejema se šteje drugi delovni dan od datuma poštnega žiga na pošiljki.

Odstop od naročnine se izvede tako, da naročnik pisno na naslov nosilca: TSmedia, Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana ali po e-pošti info@tsmedia.si obvesti nosilca o odstopu od naročnine, pri čemer navede svoje podatke ter predmet naročila od katerega odstopa. V primeru, da je naročnik DVD že prejel (velja za fizične osebe v ustreznem roku) poleg odstopne izjave na lastne stroške vrne tudi nepoškodovan ter nenameščen DVD na naslov nosilca.

Vse odstope od naročnine po pretečenem roku za odjavo bo nosilec upošteval kot zamujene za trenutno izdajo TIS na DVD ter bo upošteval odjavo za obdobje od naslednje izdaje naprej.

V primeru neplačila računa ali posameznega obroka v roku 30 (trideset) dni po preteku plačilnega roka, navedenega na računu, ima nosilec pravico začasno deaktivirati uporabniško ime in geslo za napredni dostop do telefonskega imenika na spletu itis.siol.net, v kolikor ju je naročnik ustvaril, ter deaktivirati veljavnost serijske številke TIS na DVD, s čimer se onemogoči normalno delovanje programa TIS na DVD. V kolikor uporabnik ne poravna računa še v nadaljnjih 30 (tridesetih) dneh po začasni deaktivaciji uporabniškega imena in gesla in/ali serijske številke, naročniško razmerje med uporabnikom in nosilcem preneha, nosilec pa izvede dokončno deaktivacijo uporabniškega imena in gesla ter serijske številke. Kljub temu je uporabnik dolžan v celoti poravnati obveznost iz naročniškega razmerja za tekoče obračunsko obdobje.

2.4. Prevzem TIS v knjižni obliki in naročilo dostave TIS v knjižni obliki

Posamezne knjige TIS v knjižni obliki so ob izidu na voljo za brezplačen prevzem na številnih prevzemnih mestih. Dostavo posamezne knjige TIS v knjižni obliki ali komplet treh knjig TIS v knjižni obliki je možno naročiti preko brezplačne telefonske številke 080 3000. Dostava po pošti je plačljiva. Prevzemna mesta, predstavitev posameznih knjig ter cenik dostave so objavljeni na spletnih straneh itis.siol.net.

3. Pomoč pri uporabi TIS

Nosilec zagotavlja brezplačno pomoč in svetovanje pri uporabi TIS v vseh oblikah s pomočjo brezplačnega telefona 080 3000 in elektronske pošte: info@tsmedia.si. Nosilec bo pomoč izvajal po najboljših močeh in ne odgovarja za morebitno začasno nedostopnost pomoči in svetovanja.

4. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Ker sta zasebnost in varovanje osebnih podatkov uporabnikov pomembna, nosilec zagotavlja ustrezno varstvo osebnih podatkov. V nadaljevanju tega poglavja nosilec podaja informacije v zvezi z obdelavo podatkov naročnikov in uporabnikov storitve TIS pri uporabi storitve (ko so ti stranke nosilca).
Nosilec se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi. Nosilec bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pogojih. Podatke o uporabi, ki se bodo zbirali avtomatsko in ki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke, bo uporabil z namenom zagotavljanja storitve in izboljšanja uporabe produktov.

Uporabnikom pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, od št. 20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter drugimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Informacije o upravljavcu

Upravljavec osebnih podatkov je nosilec, to je TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec ali nosilec). Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov nosilca je dosegljiva pisno na naslovu TSmedia, d.o.o., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana ali prek elektronske pošte dpo@tsmedia.si.

Način pridobivanja podatkov in podatki

Vaše osebne podatke pridobivamo ob tem, ko izpolnite naročilo na izbrani dostop do TIS in vpišete podatke, in sicer: ime, priimek, spol, kraj, datum rojstva, elektronski naslov, stopnja izobrazbe, tip zaposlitve, interesi, zanimanje in morebitni drugi podatki), ki ste je posredoval ob pridobitvi uporabniškega imena ali ob uporabi produktov ali drugih virov povezanih z nosilcem ali podatki, ki jih nosilec pridobi iz drugih virov in se lahko združijo z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje nosilec, uporabijo na način in v namene, opisane v nadaljevanju teh pogojev.

Prav tako zbiramo podatke o vaši uporabi naše spletne strani s piškotki in podobnimi tehnologijami.

Pravne podlage in nameni

Pogodba

Pri obdelavi osebnih podatkov za izvajanje in ponujanje storitve TIS na spletu naročnikom/ /brezplačno registriranim je pravna podlaga pogodba. Brez uporabe vaših osebnih podatkov z vami ne moremo skleniti ali izvajati pogodbe oziroma vam ponuditi izdelkov ali storitev, ki ste jih zahtevali. Obdelava podatkov na podlagi pogodbe vključuje tudi obdelavo za potrebe komuniciranja neposredno z uporabniki v zvezi z aktivacijo uporabniškega računa (naročnik, brezplačna registracija), posodobitvami na naših spletnih straneh (npr. sprememba vaših kontaktnih podatkov), izvajanjem nemotenega delovanja funkcionalnosti, pri nakupih naših storitev in pri odgovorih na povpraševanja (npr. za oglaševanje, API dostop …), ki jih prejmemo od uporabnikov, za reševanje reklamacij in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, vključno z izterjavo terjatev.

Zakonodaja

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je treba nekatere podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke je upravljavec dolžan hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo upravljavec te podatke prenehal obdelovati. Zakonodaja lahko določa za upravljavca tudi obveznost posredovanja podatkov na zahtevo državnih organov.

Zakoniti interes

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov tudi za zakonite poslovne interese družbe, za namene, opredeljene v teh pogojih. V primeru obdelave osebnih podatkov uporabnikov na podlagi zakonitega interesa upravljavec pri tem upošteva morebitne potencialne učinke, ki jih ima lahko takšna obdelava za uporabnike (tako pozitivne kot negativne), in kakšne so pravice uporabnikov, povezane s predvideno obdelavo. Pri tem zakoniti interes upravljavca samodejno ne prevlada nad interesi, temeljnimi pravicami oziroma svoboščinami uporabnikov.
Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa upravljavec obdeluje le podatke, potrebne za doseganje namena, skladno s podanim soglasjem, in izvaja ustrezne zaščitne ukrepe za varovanje osebnih podatkov.
Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov na podlagi zakonitega interesa v skladu s temi pogoji v primerih in za namene, navedene v nadaljevanju.

Za neposredno trženje storitev TSmedia

Pri registraciji oziroma naročilu uporabniki oziroma naročniki pridobijo možnost uporabe storitve TIS na spletu. TSmedia ima pri tem interes za uporabo podatkov za neposredno trženje. Pravna podlaga za neposredno trženje je lahko v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov tudi zakoniti interes. TSmedia bo tako na podlagi zakonitega interesa za neposredno trženje uporabila podatke o stranki in njeni uporabi storitev ter strankam prek elektronske pošte posredovala promocijska obvestila o orodjih, funkcionalnostih TIS na spletu, posebne ponudbe ter obvestila o storitvah TSmedia.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno (prek elektronske pošte in/ali na naslov podjetja) ali na drug dogovorjeni način (v vsakem elektronskem sporočilu spodaj je povezava do odjave od prejemanja sporočil) zahteva, da nosilec storitve kot upravljavec osebnih podatkov trajno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Nosilec storitve bo v petnajstih (15) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja in o tem v nadaljnjih petih (5) dneh pisno ali na drug dogovorjeni način obvestil uporabnika, ki je to zahteval.

Anketiranje

TSmedia želi pridobiti povratne informacije, ki so potrebne in v veliko pomoč pri zagotavljanju kakovostnih storitev v skladu s potrebami uporabnikov. Občasno in ob stikih z uporabniki lahko tako nosilec storitve uporabnikom zastavi vprašanja o zadovoljstvu s storitvijo oziroma jih zaprosi za povratne informacije ter mnenja o storitvah in ponudbi TIS na spletu/TSmedia. Pri tem nosilec storitve obdeluje kontaktne podatke uporabnika (telefonska številka, elektronska pošta) in podatke o stiku. Izpolnjevanje anket je prostovoljno, (ne)izpolnitev anketnega vprašalnika pa nima vpliva na pravice uporabnikov.

Analitika

TSmedia stalno izboljšuje svoje storitve. Za učinkovit razvoj, ki je prilagojen potrebam strank, ter za upravljanje in izboljševanje naših spletnih mest, vključno s prilagajanjem uporabniške izkušnje naše spletne strani, je potrebno boljše razumevanje želja naših strank in potencialnih kupcev. Z obdelavo podatkov o uporabi storitev prilagajamo naše spletne strani, izdelke in storitve vašim potrebam in željam.

Preprečevanje prevar

Zaščita našega poslovanja in naših poslovnih interesov, vključno z namenom preverjanja kreditnih in preteklih izkušenj ter preprečevanja goljufij, je potrebna za zaščito naših zakonitih interesov preprečevanja kriminalnih dejavnosti, kot so goljufije ali pranje denarja, ter za zagotovitev, da se naše storitve ne zlorabljajo.

Soglasje za neposredno trženje ponudb partnerjev

Upravljavec od uporabnikov in/ali naročnikov pridobiva soglasja za občasno obveščanje o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev TSmedia, ki oglašujejo na spletnih straneh ali produktih nosilca, bodisi gre za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino. Obveščanje poteka prek uporabnikovega elektronskega naslova.

Preklic soglasij lahko uporabniki podajo:

na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,
na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana.

Varnost podatkov

Nosilec uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki vaše podatke varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo na spletu, uporabljamo tudi standardni požarni zid in zaščito gesla. Pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki izvajamo ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. Podatkov v vseh primerih sicer ne moremo zavarovati pred kakršnokoli izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem, prizadevamo pa si preprečiti take nesrečne dogodke.

Obdobje hrambe

Osebne podatke upravljavec hrani in obdeluje:

Za brezplačno registrirane do izbrisa profila.
Za naročnike do 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja, nato se arhivirajo oziroma v primeru izterjave neplačanih obveznosti in sodnih postopkov do zaključka postopka oziroma v rokih, določenih s predpisi.
Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko upravljavec zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanju navad obiskanosti spletnih strani upravljavca odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizira, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, dobavitelji IT-storitev. V primeru zahtev za posredovanje podatkov so lahko uporabniki podatkov tudi državni organi.

Preden upravljavec dobaviteljem ali poslovnim partnerjem omogoči dostop do osebnih podatkov, preveri, ali ti izpolnjujejo zahteve družbe glede obdelave in varovanja osebnih podatkov. Če ni izrecno drugače navedeno v pogodbi za posamezno pogodbeno razmerje za obdelavo osebnih podatkov s strani dobaviteljev in poslovnih partnerjev, uporabnikom odgovarja upravljavec. Dobavitelji in poslovni partnerji upravljavca imajo lahko dostop do osebnih podatkov za namen in v obsegu, v katerem jih potrebujejo za dobavo blaga oziroma izvajanje storitve. Upravljavec sme podatke naročnikov/uporabnikov posredovati pogodbenim partnerjem, katerim je odstopil svojo terjatev, ki jo ima do naročnika/uporabnika.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od upravljavca v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavec ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav, pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcu ali uporabnikom pa bi lahko prišlo do obdelave osebnih podatkov, upravljavec to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Uporabniki lahko zahtevajo:

 • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavec o uporabniku obdeluje,
 • popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje upravljavec, niso pravilni,
 • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavec preneha uporabljati oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko uporabniki:

 • ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja ponudb partnerjev,
 • uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcu.

Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da družbi TSmedia, d.o.o., posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,
 • na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana,

z odjavo od prejemanja določenih vrst sporočil prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.
Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo. Popravke podatkov lahko uporabniki upravljavcu sporočijo pisno. Upravljavec bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v enem mesecu, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če uporabnik meni, da upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d.o.o. Uporabnik pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana oziroma e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si.

Uporabnik lahko vloži pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d.o.o., pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih upravljavec ne more pridobiti, uporaba storitve TIS na spletu ni mogoča.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Upravljavec bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

5. Geslo kot poslovna skrivnost

Uporabnik se zavezuje, da bo geslo, ki mu ga bo dodelil nosilec, hranil kot poslovno skrivnost in, da ga bo uporabljala le pooblaščena oseba. Uporabnik je odškodninsko odgovoren, če geslo nepooblaščeno uporablja druga oseba.

Uporabnik ima možnost shraniti geslo (s t.i. piškotki), da ni potrebna vsakokratna prijava. Gesla je možno spreminjati v okviru postavljenih pravil v uporabniških nastavitvah na spletnih straneh itis.siol.net. Nosilec si pridržuje pravico, da dodeljena gesla uporabnikom občasno spreminja. Nosilec se zavezuje, da bo morebitna sprememba gesla potekala tako, da bo uporabnikom zagotovljena nemotena in nepretrgana uporaba TIS na spletu.

Nosilec si pridržuje pravico, da ob vsakem sumu zlorab (uporaba tujega gesla, predstavljanje s tujo identiteto, dostopanje do sistema z goljufivim namenom, pošiljanje zlonamerne in nezaželene e-pošte in druge možne zlorabe) omeji ali prekine uporabo TIS na spletu za posamezno geslo ali IP številko. V primeru takih prekinitev, četudi se sum pozneje izkaže za neupravičenega, nosilec ni odgovoren za škodo, razen v kolikor bi jo povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti, ki pa mora biti s strani uporabnika dokazana.

V kolikor uporabnik sumi, da geslo uporablja nepooblaščena oseba, mora to nemudoma javiti nosilcu, ki mu bo brezplačno dodelil novo geslo in onemogočil dostop preko trenutnega gesla. Vse morebitne stroške, ki bi nastali zaradi morebitne zlorabe, nosi uporabnik.

6. Odgovornost za uporabo komunikacijskega omrežja

Uporabnik se obvezuje, da bo uporabljal modeme in druge naprave ter javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Nosilec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonito ravnanje, ki bi nastali zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika. Nosilec ni odgovoren za prenehanje dostopa do TIS na spletu, ki bi nastalo na strani uporabnikovega ponudnika internetnih storitev (ISP). Nosilec bo po svojih najboljših močeh skušal svetovati uporabniku pri uporabi komunikacijskih naprav.

Nosilec vzdržuje TIS na spletu tako, da je praviloma dostopen za sprotno uporabo 24 ur na dan in vse dneve v letu. Nosilec si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do TIS na spletu zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme.

Nosilec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko pri uporabniku nastala zaradi morebitnih tehničnih težav ali prenehanja delovanja TIS na spletu.

7. Avtorskopravno varstvo podatkov ter omejitev uporabe podatkov

Podatki na TIS so del podatkovnih baz in varovani kot zbirka podatkov po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in pravnem redu Evropske unije. Uporabniki podatkov so dolžni spoštovati določbe Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ki urejajo pravice izdelovalcev podatkovnih baz.

Uporabnik je dolžan uporabljati podatke, objavljene v TIS, le za svoje lastne potrebe in jih ne sme odplačno ali neodplačno distribuirati naprej ali omogočiti uporabo drugim osebam brez izrecnega soglasja nosilca. Uporabniku ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih podatkov in podatkov, urejenih v baze ali dele baz TIS v drug računalnik in na katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno kot so urejeni v TIS. Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, dobljenih v TIS, ki je v nasprotju s temi Splošnimi pogoji.

Nosilec zagotavlja tehnično varovanje baz podatkov s sistemom onemogočanja nepooblaščene uporabe in izvoza dela ali celotnih baz podatkov. Uporabnik se zaveže, da v nobenem primeru ne bo kopiral (uvažal) dela ali celotnih baz podatkov ter da ne bo uporabljal programskih orodij, ki bi omogočale izvoz posameznih podatkov v večjem obsegu, namenjenem oblikovanju nove baze podatkov.

Uporabnik se nadalje zaveže, da bo pri uporabi baz podatkov in storitev nosilca spoštoval oznake o viru posameznih podatkov oziroma baz podatkov ter v nobenem primeru podatkov ne bo označeval s svojimi oznakami (kot vira podatkov).

Uporabnik je odškodninsko in kazensko odgovoren za uporabo podatkov, ki je v nasprotju s temi Splošnimi pogoji. Nosilec bo v primeru kršitev onemogočil dostop do TIS ter zoper kršitelja ukrepal v skladu z zakonom.

Nosilec ne daje nobenih soglasij glede uporabe podatkov in ni odgovoren glede morebitne nezakonite uporabe podatka iz baze podatkov TIS s strani uporabnika. Uporabnik je v vsakem primeru kazensko odgovoren v primeru uporabe podatkov, ki bi bila v nasprotju s temi Splošnimi pogoji ali v nasprotju z ZVOP, ZEKOM, ZvPot ali katerim drugim aktualnim zakonom.

Nosilec je lastnik oz. imetnik vseh avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine v zvezi s TIS ter vseh kopij TIS. Vse avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine v zvezi z vsebino, do katere ima uporabnik dostop z uporabo TIS (npr. logotipi, spletne strani in blagovne znamke podjetij in organizacij v telefonskem imeniku), so last posameznih lastnikov vsebin in so zaščiteni z zakoni in drugimi predpisi s področja varstva intelektualne lastnine.

Vse pravice, ki niso posebej določene, si pridržuje nosilec.

8. Odgovornost za uporabo podatkov

Čeprav nosilec verjame, da so vsi podatki, vsebovani v TIS kakovostni, pravilni in ažurni, ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe podatkov objavljenih v TIS, vključno z morebitno nepravilnostjo podatkov o telefonskih naročnikih, vektorskih kartografskih podatkih, ortofoto posnetkih in morebitnimi programskimi neskladji oziroma zaradi morebitnih drugih napak, ki bi se znašli na TIS ter ali za njihovo nadaljnjo uporabo s strani uporabnika.

9. Reševanje sporov in reklamacij

Reševanje ugovorov, reklamacij, pripomb, zahtevkov in izjav poteka skladno z določili veljavne zakonodaje, pri čemer ima naročnik pravico vložiti ugovor oz. podati reklamacijo na enega od naslednjih načinov:

 • pisno na naslov TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, s pripisom reklamacija ali
 • na elektronski naslov info@tsmedia.si

Nosilec bo na vsak ugovor naročnika pisno odgovoril najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni.

Morebitne spore med nosilcem in uporabnikom rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

Nosilec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga fizična oseba lahko sprožila v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, razen če drugi pogoji nosilca ne opredeljujejo drugače.

10. Veljavnost Splošnih pogojev

Ti Splošni pogoji pričnejo veljati z dnem 01.02.2024 se od tega dne uporabljajo za vse nove naročnike/uporabnike na TIS na DVD.

O vsaki spremembi Splošnih pogojev bodo uporabniki obveščeni vsaj 15 dni pred njihovo uveljavitvijo, z objavo sprememb na spletnih straneh itis.siol.net.

Ljubljana,
TSmedia, d.o.o.
Direktor: Igor Gajster

 

 

 

 

SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA SPLETU (V NADALJEVANJU ITIS)

Nosilec storitve iTIS je TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, SI-1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec)

1. Predmet

Vsebina splošnih pogojev o uporabi iTIS (v nadaljevanju splošnih pogojev) je način dostopa, prikaz rezultatov ter uporaba drugih funkcij, vsebovanih v iTIS.

2. Dostopnost sistema

Nosilec vzdržuje iTIS tako, da je praviloma dostopen za sprotno uporabo 24 ur na dan in vse dneve v letu. Nosilec si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do iTIS zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme.

3. Način dostopa

Do iTIS je mogoče dostopati v treh različnih nivojih:

 • Nivo ENOSTAVNO ISKANJE (anonimen dostop in brezplačen dostop do omejenih vsebin iTIS)
 • Nivo BREZPLAČNA REGISTRACIJA (potrebna registracija z navedbo svojih podatkov ter soglasje za prejemanje komercialnih sporočil po e-pošti; omogočen dostop do razširjenih vsebin iTIS)
 • Nivo NAPREDNO ISKANJE (potrebno skleniti naročniško razmerje za storitev iTIS ter plačevanje storitve po ceniku; neomejen dostop za čas trajanja naročnine v skladu z ostalimi členi splošnih pogojev o uporabi iTIS)

Podrobnejša specifikacija o načinu dostopa posameznega nivoja in uporabe sistema je tak kot je določen na drugih elektronskih straneh iTIS. Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabe sistema bo nosilec sproti objavljal na elektronskih straneh iTIS, o večjih spremembah pa bo uporabnike nivoja brezplačne registracije in naročnike na iTIS obvestil pisno oziroma po elektronski pošti.

4. Omejitev dostopa

S prijavo v nivo »brezplačna registracija« sme uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom uporabljati storitve spletne strani https://itis.siol.net samo na enem računalniku hkrati. Če želi uporabnik do funkcionalnosti spletne strani, ki mu jih nivo ''brezplačna registracija'' ponuja, dostopati z drugega računalnika, je to mogoče le, če se na prvem računalniku prej odjavi. S prijavo v nivo ''napredno iskanje'' sme uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom uporabljati storitve spletne strani https://itis.siol.net na toliko računalnikih hkrati, kolikor hkratnih dostopov uporabnik naroči in plača.

5. Uporaba spletnega imenika iTIS

Nosilec si pridržuje pravico, da ob vsakem sumu zlorab (uporaba tujega gesla, predstavljanje s tujo identiteto, dostopanje do sistema z goljufivim namenom in druge možne zlorabe) omeji ali prekine uporabo iTIS za posamezno geslo. V primeru takih prekinitev, četudi se sum pozneje izkaže za neupravičenega, nosilec ni odgovoren za škodo, razen v kolikor bi jo povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti, ki ju mora dokazati uporabnik.

6. Druga pravila uporabe

Uporabnik se zavezuje, da bo pri vsaki prijavi na iTIS za dostop do nivoja "brezplačna registracija" ali "napredno iskanje" uporabil ime in geslo, ki mu bosta dodeljena ob registraciji. Uporabnik ima možnost shraniti geslo (s t.i. piškotki), da ni potrebna vsakokratna prijava. Gesla je možno spreminjati v okviru postavljenih pravil v uporabniških nastavitvah na spletnih straneh iTIS. Nosilec si pridržuje pravico, da dodeljena gesla uporabnikom občasno spreminja. Nosilec se zavezuje, da bo morebitna sprememba gesla potekala tako, da bo uporabnikom zagotovljena nemotena in nepretrgana uporaba iTIS.

Uporabniki, ki so pravne osebe, se obvezujejo zakupiti toliko naročnin na iTIS, kolikor je število računalnikov uporabnika, iz katerih se dostopa do naprednega iskanja na iTIS.

7. Začetek brezplačne registracije

Uporabnik vpiše želeno uporabniško ime in e-poštni naslov ter ostale podatke v ustrezen obrazec na spletnih straneh iTIS. Za uporabniško ime obstojajo nekatere omejitve, ki so opisane na spletnih straneh iTIS. Po posredovanju pravilno izpolnjenega obrazca sistem avtomatično pošlje sporočilo o opravljeni registraciji na navedeni elektronski naslov. Sporočilo vsebuje izbrano uporabniško ime in pripadajoče geslo, ki je avtomatično dodeljeno. Uporabniško ime in geslo postane aktivno ob prvi prijavi v iTIS in ostaja aktivno dokler uporabnik redno uporablja vsebine iTIS.

8. Pogoji uporabe brezplačne registracije

Uporabniki, ki izberejo nivo brezplačna registracija TIS na spletu ter poda soglasje za neposredno trženje soglaša, da bo na svoj e-mail prejemal oglasna sporočila o ponudbi storitev in proizvodov podjetja TSmedia, d.o.o. in/ali drugih ponudnikov.

9. Začetek naročnine na napredno iskanje na iTIS

Prijava na naročnino spletnega imenika iTIS oz. na napredno iskanje je za fizične osebe mogoča preko spletnega obrazca ali preko brezplačne telefonske številke 080 3000. Zaradi preprečitve zlorab, nosilec prijavo, poslano preko spletnega obrazca, preveri. Nosilec se zavezuje, da bo najkasneje v dveh delovnih dneh po prejemu prijave za popoln dostop do iTIS, na v prijavi navedeno elektronsko pošto poslal uporabniško ime in geslo za dostop do naprednega iskanja na iTIS. Za začetek naročnine se šteje delovni dan, ko je bilo uporabniku poslano uporabniško ime in geslo.

10. Cenik in plačevanje naročnine

Uporabnik plačuje za uporabo naprednega iskanja naročnino v skladu z veljavnim cenikom in skladno z rokom plačila, navedenim na računu. Naročnina se zaračuna z računom, ki ga izstavi nosilec. Uporabnik ima možnost plačevanja mesečne, polletne ali letne naročnine. Mesečno naročnino uporabnik plačuje mesečno, polletno naročnino dvakrat letno in letno naročnino enkrat letno. V primeru neplačevanja naročnine, ima nosilec pravico deaktivirati uporabniško ime in geslo.

Nosilec se zavezuje sproti objavljati morebitne spremembe cen o storitvah, povezanih z uporabo iTIS, na svojih spletnih straneh https://itis.siol.net.

11. Geslo kot poslovna skrivnost

Uporabnik se zavezuje, da bo geslo, ki mu ga bo dodelil nosilec, hranil kot poslovno skrivnost in da ga bo uporabljala le ena pooblaščena oseba. Uporabnik je odškodninsko odgovoren, če geslo nepooblaščeno uporablja druga oseba.

Uporabnik je zavezan nosilca obvestiti o sumu, da geslo uporablja nepooblaščena oseba. Nosilec bo takoj in brezplačno dodelil uporabniku novo geslo. Vse morebitne stroške, ki bi nastali zaradi (morebitne) zlorabe, nosi uporabnik.

12. Odgovornost za uporabo komunikacijskega omrežja

Uporabnik je sam odgovoren, da uporablja modeme in druge naprave in javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Nosilec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonito ravnanje, ki bi nastali zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika. Nosilec ni odgovoren za prenehanje dostopa do iTIS, ki bi nastala na strani uporabnikovega ponudnika internetnih storitev (ISP).

Nosilec bo po svojih najboljših močeh skušal svetovati uporabniku pri uporabi komunikacijskih naprav.

Nosilec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prenehanja delovanja iTIS.

13. Pomoč pri uporabi spletnega imenika iTIS

Nosilec bo zagotavljal stalno brezplačno pomoč in svetovanje pri uporabi iTIS, in sicer s pomočjo brezplačnega telefona 080 3000 in elektronske pošte: info@tsmedia.si. Nosilec ne odgovarja za začasno nedostopnost pomoči in svetovanja.

14. Varovanje in uporaba podatkov

Ker sta zasebnost in varovanje osebnih podatkov uporabnikov pomembna, nosilec zagotavlja ustrezno varstvo osebnih podatkov. V nadaljevanju tega poglavja nosilec podaja informacije v zvezi z obdelavo podatkov naročnikov in uporabnikov storitve iTIS pri uporabi storitve (ko so ti stranke nosilca).
Nosilec se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi. Nosilec bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pogojih.
Uporabnikom pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, od št. 20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter drugimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Informacije o upravljavcu
Upravljavec osebnih podatkov je nosilec, to je TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec ali nosilec). Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov nosilca je dosegljiva pisno na naslovu TSmedia, d.o.o., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana ali prek elektronske pošte dpo@tsmedia.si.

Način pridobivanja podatkov in podatki
Vaše osebne podatke pridobivamo ob tem, ko izpolnite naročilo na izbrani dostop do iTIS-a in vpišete podatke, in sicer:

 • Nivo ENOSTAVNO ISKANJE - ob uporabi spletne strani brez prijave se o uporabi spletne strani zbirajo piškotki v skladu z upravljanjem soglasij.
 • Nivo BREZPLAČNA REGISTRACIJA - uporabnik vpiše naslednje podatke ime, priimek, spol, kraj, datum rojstva, elektronski naslov, stopnja izobrazbe, tip zaposlitve, interesi, zanimanje in morebitni drugi podatki.
 • Nivo NAPREDNO ISKANJE (potrebno skleniti naročniško razmerje za storitev iTIS ter plačevanje storitve po ceniku; neomejen dostop za čas trajanja naročnine v skladu z ostalimi členi splošnih pogojev o uporabi iTIS).


Pravne podlage in nameni

Pogodba

Pri obdelavi osebnih podatkov za izvajanje in ponujanje storitve TIS na spletu naročnikom/ /brezplačno registriranim je pravna podlaga pogodba. Brez uporabe vaših osebnih podatkov z vami ne moremo skleniti ali izvajati pogodbe oziroma vam ponuditi izdelkov ali storitev, ki ste jih zahtevali. Obdelava podatkov na podlagi pogodbe vključuje tudi obdelavo za potrebe komuniciranja neposredno z uporabniki v zvezi z aktivacijo uporabniškega računa (naročnik, brezplačna registracija), posodobitvami na naših spletnih straneh (npr. sprememba vaših kontaktnih podatkov), izvajanjem nemotenega delovanja funkcionalnosti, pri nakupih naših storitev in pri odgovorih na povpraševanja (npr. za oglaševanje, API dostop …), ki jih prejmemo od uporabnikov, za reševanje reklamacij in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, vključno z izterjavo terjatev.

Zakonodaja

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je treba nekatere podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke je upravljavec dolžan hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo upravljavec te podatke prenehal obdelovati. Zakonodaja lahko določa za upravljavca tudi obveznost posredovanja podatkov na zahtevo državnih organov.

Zakoniti interes

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov tudi za zakonite poslovne interese družbe, za namene, opredeljene v teh pogojih. V primeru obdelave osebnih podatkov uporabnikov na podlagi zakonitega interesa upravljavec pri tem upošteva morebitne potencialne učinke, ki jih ima lahko takšna obdelava za uporabnike (tako pozitivne kot negativne), in kakšne so pravice uporabnikov, povezane s predvideno obdelavo. Pri tem zakoniti interes upravljavca samodejno ne prevlada nad interesi, temeljnimi pravicami oziroma svoboščinami uporabnikov.
Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa upravljavec obdeluje le podatke, potrebne za doseganje namena, skladno s podanim soglasjem, in izvaja ustrezne zaščitne ukrepe za varovanje osebnih podatkov.
Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov na podlagi zakonitega interesa v skladu s temi pogoji v primerih in za namene, navedene v nadaljevanju.

Za neposredno trženje storitev TSmedia

Pri registraciji oziroma naročilu uporabniki oziroma naročniki pridobijo možnost uporabe storitve TIS na spletu. TSmedia ima pri tem interes za uporabo podatkov za neposredno trženje. Pravna podlaga za neposredno trženje je lahko v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov tudi zakoniti interes. TSmedia bo tako na podlagi zakonitega interesa za neposredno trženje uporabila podatke o stranki in njeni uporabi storitev ter strankam prek elektronske pošte posredovala promocijska obvestila o orodjih, funkcionalnostih TIS na spletu, posebne ponudbe ter obvestila o storitvah TSmedia.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno (prek elektronske pošte in/ali na naslov podjetja) ali na drug dogovorjeni način (v vsakem elektronskem sporočilu spodaj je povezava do odjave od prejemanja sporočil) zahteva, da nosilec storitve kot upravljavec osebnih podatkov trajno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Nosilec storitve bo v petnajstih (15) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja in o tem v nadaljnjih petih (5) dneh pisno ali na drug dogovorjeni način obvestil uporabnika, ki je to zahteval.

Anketiranje

TSmedia želi pridobiti povratne informacije, ki so potrebne in v veliko pomoč pri zagotavljanju kakovostnih storitev v skladu s potrebami uporabnikov. Občasno in ob stikih z uporabniki lahko tako nosilec storitve uporabnikom zastavi vprašanja o zadovoljstvu s storitvijo oziroma jih zaprosi za povratne informacije ter mnenja o storitvah in ponudbi TIS na spletu/TSmedia. Pri tem nosilec storitve obdeluje kontaktne podatke uporabnika (telefonska številka, elektronska pošta) in podatke o stiku. Izpolnjevanje anket je prostovoljno, (ne)izpolnitev anketnega vprašalnika pa nima vpliva na pravice uporabnikov.

Analitika

TSmedia stalno izboljšuje svoje storitve. Za učinkovit razvoj, ki je prilagojen potrebam strank, ter za upravljanje in izboljševanje naših spletnih mest, vključno s prilagajanjem uporabniške izkušnje naše spletne strani, je potrebno boljše razumevanje želja naših strank in potencialnih kupcev. Z obdelavo podatkov o uporabi storitev prilagajamo naše spletne strani, izdelke in storitve vašim potrebam in željam.

Preprečevanje prevar

Zaščita našega poslovanja in naših poslovnih interesov, vključno z namenom preverjanja kreditnih in preteklih izkušenj ter preprečevanja goljufij, je potrebna za zaščito naših zakonitih interesov preprečevanja kriminalnih dejavnosti, kot so goljufije ali pranje denarja, ter za zagotovitev, da se naše storitve ne zlorabljajo.

Soglasje za neposredno trženje ponudb partnerjev

Upravljavec od uporabnikov in/ali naročnikov pridobiva soglasja za občasno obveščanje o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev TSmedia, ki oglašujejo na spletnih straneh ali produktih nosilca, bodisi gre za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino. Obveščanje poteka prek uporabnikovega elektronskega naslova.

Preklic soglasij lahko uporabniki podajo:

 • na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,
 • na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana.

Varnost podatkov

Nosilec uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki vaše podatke varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo na spletu, uporabljamo tudi standardni požarni zid in zaščito gesla. Pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki izvajamo ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. Podatkov v vseh primerih sicer ne moremo zavarovati pred kakršnokoli izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem, prizadevamo pa si preprečiti take nesrečne dogodke.

Obdobje hrambe

Osebne podatke upravljavec hrani in obdeluje:

 • Za brezplačno registrirane do izbrisa profila.
 • Za naročnike do 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja, nato se arhivirajo oziroma v primeru izterjave neplačanih obveznosti in sodnih postopkov do zaključka postopka oziroma v rokih, določenih s predpisi.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko upravljavec zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanju navad obiskanosti spletnih strani upravljavca odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizira, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, dobavitelji IT-storitev. V primeru zahtev za posredovanje podatkov so lahko uporabniki podatkov tudi državni organi.

Preden upravljavec dobaviteljem ali poslovnim partnerjem omogoči dostop do osebnih podatkov, preveri, ali ti izpolnjujejo zahteve družbe glede obdelave in varovanja osebnih podatkov. Če ni izrecno drugače navedeno v pogodbi za posamezno pogodbeno razmerje za obdelavo osebnih podatkov s strani dobaviteljev in poslovnih partnerjev, uporabnikom odgovarja upravljavec. Dobavitelji in poslovni partnerji upravljavca imajo lahko dostop do osebnih podatkov za namen in v obsegu, v katerem jih potrebujejo za dobavo blaga oziroma izvajanje storitve. Upravljavec sme podatke naročnikov/uporabnikov posredovati pogodbenim partnerjem, katerim je odstopil svojo terjatev, ki jo ima do naročnika/uporabnika.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od upravljavca v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavec ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav, pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcu ali uporabnikom pa bi lahko prišlo do obdelave osebnih podatkov, upravljavec to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Uporabniki lahko zahtevajo:

 • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavec o uporabniku obdeluje,
 • popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje upravljavec, niso pravilni,
 • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavec preneha uporabljati oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko uporabniki:

 • ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja ponudb partnerjev,
 • uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcu.

Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da družbi TSmedia, d.o.o., posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,
 • na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana,

z odjavo od prejemanja določenih vrst sporočil prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.
Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo. Popravke podatkov lahko uporabniki upravljavcu sporočijo pisno. Upravljavec bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v enem mesecu, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če uporabnik meni, da upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d.o.o. Uporabnik pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana oziroma e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si.

Uporabnik lahko vloži pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d.o.o., pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih upravljavec ne more pridobiti, uporaba storitve TIS na spletu ni mogoča.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Upravljavec bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

15. Odgovornost za uporabo podatkov

Čeprav nosilec verjame, da so vsi podatki, vsebovani v iTIS, kakovostni, pravilni in ažurni, ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe podatkov v iTIS oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli na iTIS.

16. Avtorskopravno varstvo podatkov ter omejitev uporabe podatkov

Podatki na iTIS so varovani kot zbirka podatkov po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in pravnem redu Evropske skupnosti.

Uporabnik je dolžan uporabljati podatke, objavljene v iTIS, le za svoje potrebe in da jih ne sme distribuirati naprej ali omogočiti uporabo drugim osebam brez izrecnega soglasja nosilca. Uporabniku ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih podatkov in podatkov, urejenih v baze ali dele baz iTIS, v drug računalnik in v katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno, kot so urejeni v bazah iTIS.

Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, dobljenih v iTIS, ki je v nasprotju z določili splošnih pogojev.

17. Dolžnost javljanja spremembe podatkov

Če pride do spremembe podatkov o uporabniku naprednega iskanja, jih je uporabnik dolžan v roku treh (3) dni pisno sporočiti nosilcu po elektronski pošti na naslov imenik@tsmedia.si, pisno po pošti na naslov: TSmedia, d.o.o., »Uredništvo Telefonskega imenika Slovenije«, Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana.

18. Prenehanje brezplačne registracije

Brezplačna registracija traja nedoločen čas oz. dokler se uporabnik te strani ne odjavi od storitve tudi na spletnih straneh iTIS (sprememba nastavitev, odjava brezplačne registracije na spletni imenik), s čimer se geslo avtomatično deaktivira. Odjava od prejemanja komercialnih elektronskih sporočil se upošteva tudi kot odjava od brezplačne registracije.

19. Prenehanje naročnine

Naročnina na iTIS je sklenjena za nedoločen čas. Odjava se izvede elektronsko na info@tsmedia.si ali pisno po pošti na naslov nosilca: TSmedia, d.o.o., »Uredništvo Telefonskega imenika Slovenije«, Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana. Mesečna naročnina preneha z zadnjim dnem meseca, v katerem je nosilec prejel odjavo. Polletna naročnina preneha po preteku šestih mesecev od datuma zadnjega podaljšanja polletne naročnine, če je v tem času nosilec prejel odjavo. Letna naročnina preneha po preteku enega leta od datuma zadnjega podaljšanja letne naročnine, če je v tem času nosilec prejel odjavo.

Kakršnakoli kršitev teh splošnih pogojev ima lahko za posledico takojšnje prenehanje naročnine.

20. Reševanje sporov

Morebitne spore med nosilcem in uporabnikom rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

21. Veljavnost splošnih pogojev

Uporabnik se strinja, da je z objavo teh splošnih pogojev seznanjen s pogoji in načinom uporabe iTIS. O vsaki spremembi splošnih pogojev bodo naročniki obveščeni vsaj 15 dni pred njihovo uveljavitvijo, z objavo sprememb na spletnih straneh iTIS.

 

 

 

OBJAVA PODATKOV O NAROČNIKIH JAVNE TELEFONIJE V TELEFONSKEM IMENIKU SLOVENIJE

Telefonski imenik Slovenije izhaja kot univerzalni imenik, ki ga predpisuje trenutno veljavni Zakon o elektronskih komunikacijah. V univerzalnem imeniku so objavljeni najmanj osnovni podatki o naročnikih javno dostopnih telefonskih storitev, ki temu ne nasprotujejo. Podatke o naročnikih zagotavljajo izdajatelju univerzalnega imenika operaterji javno dostopnih telefonskih storitev in v imeniku ne smejo biti različno obravnavani, kot tudi uporabniki sami preko obrazcev.

TSmedia, d.o.o. izdaja Telefonski imenik Slovenije kot univerzalni imenik, skladno s trenutno veljavno odločbo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) številka.

Telefonski imenik Slovenije izhaja v knjižni izdaji, na DVD-ju (ETIS) in na spletu (iTIS). Poleg svojega osnovnega namena, iskanja telefonskih naročnikov po imenu, priimku ali nazivu, nudita DVD ETIS in spletni imenik iTIS še dodatne funkcije. Med najpomembnejše sodijo iskanje po različnih kriterijih, tudi po telefonski številki (t.i. inverzno iskanje), prikaz lokacije in možnost navigacije na interaktivnem zemljevidu.

Naročniki se lahko sami odločijo ali bodo njihovi podatki vpisani in objavljeni v Telefonskem imeniku Slovenije. Svoje podatke lahko preverijo, zahtevajo njihovo spremembo ali izbris pri svojem telekomunikacijskem operaterju. Zavrnitev vpisa v Telefonski imenik Slovenije, preverjanje, sprememba ali izbris podatkov o naročnikih so brezplačni.

Operaterji, ki so posredovali podatke o naročnikih za objavo v Telefonskem imeniku Slovenije so: Telekom Slovenije, d.d., A 1 Slovenija, d.d., Mega M, d.o.o., T-2, d.o.o., Novatel, d.o.o., Detel Global, d.d., Softnet, d.o.o., Telemach, d.o.o., Alstar, d.o.o., CATV Selnica Ruše, d.o.o.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov
Ker sta zasebnost in varovanje osebnih podatkov uporabnikov pomembna, nosilec zagotavlja ustrezno varstvo osebnih podatkov. V nadaljevanju tega poglavja nosilec podaja informacije v zvezi z obdelavo podatkov, ki so v Telefonskem imeniku Slovenije.
Nosilec se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi. Nosilec bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pogojih.
Uporabnikom pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, od št. 20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter drugimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Informacije o upravljavcu
Upravljavec osebnih podatkov je nosilec, to je TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec ali nosilec). Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov nosilca je dosegljiva pisno na naslovu TSmedia, d.o.o., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana ali prek elektronske pošte dpo@tsmedia.si.

Način pridobivanja podatkov in podatki
Vaše osebne podatke pridobivamo na naslednje načine:

 • preko OPERATERJEV –

Uporabniki se lahko sami odločijo ali bodo njihovi podatki vpisani in objavljeni v Telefonskem imeniku Slovenije. Svoje podatke lahko preverijo, zahtevajo njihovo spremembo ali izbris pri svojem telekomunikacijskem operaterju. Zavrnitev vpisa v Telefonski imenik Slovenije, preverjanje, sprememba ali izbris podatkov o naročnikih so brezplačni.
Operaterji, ki so posredovali podatke o naročnikih za objavo v Telefonskem imeniku Slovenije so: Telekom Slovenije, d.d., A 1 Slovenija, d.d., Mega M, d.o.o., T-2, d.o.o., Novatel, d.o.o., Detel Global, d.d., Softnet, d.o.o., Telemach, d.o.o., Alstar, d.o.o., CATV Selnica Ruše, d.o.o.

 • preko OBRAZCA za vpis sprememb objave podatkov naročnika v Telefonskem imeniku Slovenije in drugih imenikih TSmedia na spletni strani www.tis.si.

Podatki, ki ji pridobimo so ime, priimek, telefon, e-naslov in prepoved klicev.

Pravne podlage in nameni

Pogodba

Pri obdelavi osebnih podatkov za izvajanje in ponujanje storitve TIS je pravna podlaga izpolnjen obrazec ali pogodba.

Zakonodaja

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je treba nekatere podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke je upravljavec dolžan hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo upravljavec te podatke prenehal obdelovati. Zakonodaja lahko določa za upravljavca tudi obveznost posredovanja podatkov na zahtevo državnih organov.

Zakoniti interes

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov tudi za zakonite poslovne interese družbe, za namene, opredeljene v teh pogojih. V primeru obdelave osebnih podatkov uporabnikov na podlagi zakonitega interesa upravljavec pri tem upošteva morebitne potencialne učinke, ki jih ima lahko takšna obdelava za uporabnike (tako pozitivne kot negativne), in kakšne so pravice uporabnikov, povezane s predvideno obdelavo. Pri tem zakoniti interes upravljavca samodejno ne prevlada nad interesi, temeljnimi pravicami oziroma svoboščinami uporabnikov.
Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa upravljavec obdeluje le podatke, potrebne za doseganje namena, skladno s podanim soglasjem, in izvaja ustrezne zaščitne ukrepe za varovanje osebnih podatkov.
Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov na podlagi zakonitega interesa v skladu s temi pogoji v primerih in za namene, navedene v nadaljevanju.

Analitika
TSmedia stalno izboljšuje svoje storitve. Za učinkovit razvoj, ki je prilagojen potrebam strank, ter za upravljanje in izboljševanje naših spletnih mest, vključno s prilagajanjem uporabniške izkušnje naše spletne strani, je potrebno boljše razumevanje želja naših strank in potencialnih kupcev. Z obdelavo podatkov o uporabi storitev prilagajamo naše spletne strani, izdelke in storitve vašim potrebam in željam.

Preprečevanje prevar

Zaščita našega poslovanja in naših poslovnih interesov, vključno z namenom preverjanja kreditnih in preteklih izkušenj ter preprečevanja goljufij, je potrebna za zaščito naših zakonitih interesov preprečevanja kriminalnih dejavnosti, kot so goljufije ali pranje denarja, ter za zagotovitev, da se naše storitve ne zlorabljajo.

Varnost podatkov

Nosilec uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki vaše podatke varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo na spletu, uporabljamo tudi standardni požarni zid in zaščito gesla. Pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki izvajamo ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. Podatkov v vseh primerih sicer ne moremo zavarovati pred kakršnokoli izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem, prizadevamo pa si preprečiti take nesrečne dogodke.

Obdobje hrambe

Osebne podatke upravljavec hrani in obdeluje:

 • do preklica s strani naročnikov

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko upravljavec zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanju navad obiskanosti spletnih strani upravljavca odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizira, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, dobavitelji IT-storitev. V primeru zahtev za posredovanje podatkov so lahko uporabniki podatkov tudi državni organi.

Preden upravljavec dobaviteljem ali poslovnim partnerjem omogoči dostop do osebnih podatkov, preveri, ali ti izpolnjujejo zahteve družbe glede obdelave in varovanja osebnih podatkov. Če ni izrecno drugače navedeno v pogodbi za posamezno pogodbeno razmerje za obdelavo osebnih podatkov s strani dobaviteljev in poslovnih partnerjev, uporabnikom odgovarja upravljavec. Dobavitelji in poslovni partnerji upravljavca imajo lahko dostop do osebnih podatkov za namen in v obsegu, v katerem jih potrebujejo za dobavo blaga oziroma izvajanje storitve. Upravljavec sme podatke naročnikov/uporabnikov posredovati pogodbenim partnerjem, katerim je odstopil svojo terjatev, ki jo ima do naročnika/uporabnika.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od upravljavca v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavec ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav, pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcu ali uporabnikom pa bi lahko prišlo do obdelave osebnih podatkov, upravljavec to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Uporabniki lahko zahtevajo:

 • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavec o uporabniku obdeluje,
 • popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje upravljavec, niso pravilni,
 • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavec preneha uporabljati oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko uporabniki:

 • ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa
 • uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcu.

Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da družbi TSmedia, d.o.o., posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,
 • na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana,

z odjavo od prejemanja določenih vrst sporočil prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.
Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo. Popravke podatkov lahko uporabniki upravljavcu sporočijo pisno. Upravljavec bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v enem mesecu, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če uporabnik meni, da upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d.o.o. Uporabnik pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana oziroma e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si.

Uporabnik lahko vloži pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d.o.o., pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih upravljavec ne more pridobiti, uporaba storitve TIS na spletu ni mogoča.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Upravljavec bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

 

 

 

SPLOŠNI POGOJI ZA POIZVEDBO INFORMACIJ O STATUSU TELEFONSKIH ŠTEVILK

1. člen (Splošna določila)

Ti Splošni pogoji za poizvedbo informacij o statusu telefonskih številk (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na storitev posredovanja informacij o statusu telefonskih številk (v nadaljevanju storitev ali storitev posredovanja informacije), v bazi TSmedia, d.o.o., kot nosilca storitve (v nadaljevanju TSm) preko licenčne aplikacije (v nadaljevanju TIS vtičnik).

TSm je izdajatelj univerzalne imeniške službe ter univerzalnega Telefonskega imenika Slovenije, skladno z odločbo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) in določili Zakona o elektronskih komunikacijah ter baze s podatki končnih naročnikov, ki se nahajajo v univerzalnem telefonskem imeniku. TSm podatke o končnih naročnikih zagotavljajo operaterji ali končni naročniki.

Končni naročnik se lahko sam odloči ali bodo njegovi podatki vpisani in objavljeni v Telefonskem imeniku Slovenije ter v kakšne namene. Svoje podatke lahko kadarkoli preveri, zahteva njihovo spremembo ali izbris. Podatki o končnih naročnikih so v bazah TSm označeni s prepovedmi in sicer na sledeči način:

Prepoved uporabe telefonske številke za klice, ki imajo raziskovalni namen;

Prepoved uporabe telefonske številke za klice, ki imajo komercialni;

Prepoved uporabe telefonske številke za klice, ki imajo raziskovalni in komercialni namen

V kolikor številka nima označbe prepovedi, pomeni, da se jo lahko naročnik storitve uporablja za namene za katere ni prepovedi.

Naročnik storitve se zaveže podatke, objavljene v TIS vtičniku, uporabljati le za svoje lastne potrebe in sicer izključno za namen izvajanja:

 • Komercialnih in/ali raziskovalnih klicev tistih končnih naročnikov, ki nimajo označbe prepovedi raziskovalnih in/ali komercialnih klicev;
 • komercialnih klicev tistih končnih naročnikov, ki nimajo označbe prepovedi komercialnih klicev ter
 • raziskovalnih klicev tistih končnih naročnikov, ki nimajo označbe prepovedi raziskovalnih klicev.

Naročnik storitve po teh Splošnih pogojih je lahko končni naročnik storitve (pravna oseba) ali agencija, ki jo za to pooblasti končni naročnik storitve. Vrste storitev, ki jih naročnik storitve naroča, so razvidne v naročilnici oz. pogodbi.

2. člen (Postopek naročanja storitve ter dostopnost aplikacije)

Naročnik storitve naroča storitev po teh Splošnih pogojih preko naročilnice oz. pogodbe ter se zaveže, da bo pridobljene poizvedbene informacije iz 1. člena teh Splošnih pogojev uporabljal le za svoje lastne potrebe in sicer izključno za namen izvajanja komercialnih in/ali raziskovalnih klicev in jih ne bo odplačno ali neodplačno distribuiral naprej ali omogočil uporabo drugim osebam brez izrecnega soglasja TSm. Naročnik storitve je odškodninsko odgovoren za uporabo pridobljenih poizvedbenih informacij, dobljenih po teh Splošnih pogojih, ki je v nasprotju z določili teh Splošnih pogojev.

TSm za namen izvedbe storitve, naročniku storitev omogoči dostop do TIS vtičnika z uporabniškim imenom ter geslom preko katere se izvaja storitev posredovanja informacij. Ob uporabi TIS vtičnika, dobi naročnik storitve pravico do uporabe licence za TIS vtičnik pod pogoji, ki so navedeni v teh Splošnih pogojih in pod pogoji, določenimi v zakonih in drugih predpisih s tega področja. Če se naročnik storitve s temi pogoji ne strinja, do TIS vtičnika ne sme dostopati ali ga kakorkoli uporabljati. Z uporabo licence za TIS vtičnik, naročnik storitve ne postane imetnik avtorskih in drugih pravic intelektualne lastnine, vendar le uporabnik te licence. TIS vtičnika ali kateregakoli njegovih delov ni dovoljeno dajati v najem, posojati ali dajati v zakup. Če naročnik storitve ne ravna v skladu s Splošnimi pogoji, lahko TSm brez povračila kakršnekoli škode naročniku storitve, licenco za TIS vtičnik enostransko prekine oz. deaktivira geslo. V tem primeru mora naročnik storitve takoj prenehati uporabljati TIS vtičnik.

Podatke za dostop do TIS vtičnika preko katere se izvaja storitev poizvedba informacije uporabniško ime in geslo, ter druge podatke za dostop, bo naročnik storite s strani TSm prejel pisno, oziroma po elektronski pošti na v naročilnici oz. pogodbi sporočeni naslov, oz. elektronski naslov.

TSm vzdržuje TIS vtičnik tako, da je praviloma dostopen za sprotno uporabo 24 ur na dan in vse dneve v letu. TSm si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do TIS vtičnika zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme.

Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabe TIS vtičnika za storitev TSm, bo TSm sproti obveščal naročnika storitve pisno oziroma po elektronski pošti.

3. člen (Uporabniško ime in geslo kot poslovna skrivnost)

Naročnik storitve se zavezuje, da bo vse podatke za dostop do TIS vtičnika, uporabniško ime in geslo, ki mu ga bo dodelil TSm za TIS vtičnik, hranil kot poslovno skrivnost in, da ga bo uporabljala le pooblaščena oseba s strani naročnika storitve. Naročnik storitve je odškodninsko odgovoren, če uporabniško ime in geslo nepooblaščeno uporablja druga oseba.

Storitev TIS vtičnik deluje na način, da se ob prvi uporabi uporabniško ime in geslo samodejno shrani, da ni potrebna vsakokratna prijava. TSm si pridržuje pravico, da dodeljena uporabniška imena in gesla naročniku storitve občasno spreminja. TSm se zavezuje, da bo morebitna sprememba uporabniškega imena in gesla potekala tako, da bo naročniku storitve zagotovljena nemotena in nepretrgana uporaba TIS vtičnik.

TSm si pridržuje pravico, da ob vsakem sumu zlorab (uporaba tujega uporabniškega imena in gesla, predstavljanje s tujo identiteto, dostopanje do sistema z goljufivim namenom, pošiljanje zlonamerne in nezaželene e-pošte in druge možne zlorabe) omeji ali prekine uporabo TIS vtičnika za posamezno uporabniško ime, geslo ali IP številko. V primeru takih prekinitev, četudi se sum pozneje izkaže za neupravičenega, TSm ni odgovoren za škodo, razen v kolikor bi jo povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti, ki pa mora biti s strani naročnika storitve dokazana.

V kolikor naročnik storitve sumi, da uporabniško ime in geslo uporablja nepooblaščena oseba, mora to nemudoma javiti TSm, ki mu bo brezplačno dodelil novo uporabniško ime in geslo in onemogočil dostop preko trenutnega uporabniškega imena, gesla in/ali IP številke. Vse morebitne stroške, ki bi nastali zaradi morebitne zlorabe, nosi naročnik storitve.

4. člen (Odgovornost za uporabo komunikacijskega omrežja)

Naročnik storitve se obvezuje, da bo uporabljal modeme in druge naprave ter javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. TSm zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonito ravnanje, ki bi nastali zaradi neustrezne opreme ali ravnanja naročnika storitve. TSm ni odgovoren za prenehanje dostopa do TIS vtičnika, ki bi nastalo na strani naročnikovega ponudnika internetnih storitev (ISP). TSm bo po svojih najboljših močeh skušal svetovati naročniku storitev pri uporabi komunikacijskih naprav ter jamči za pravilno delovanje TIS vtičnika.

TSm ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko pri naročniku storitve nastala zaradi morebitnih tehničnih težav ali prenehanja delovanja TIS vtičnika.

5. člen (Avtorskopravno varstvo podatkov ter omejitev uporabe podatkov)

Podatki, pridobljeni preko TIS vtičnika so del podatkovnih baz in varovani kot zbirka podatkov po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in pravnem redu Evropske unije. Naročnik storitve je dolžan spoštovati določbe Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ki urejajo pravice izdelovalcev podatkovnih baz.

Vse pravice, ki niso posebej določene, si pridržuje TSm.

Naročnik storitve se nadalje zaveže, da bo pri uporabi baz podatkov in storitev TSm spoštoval oznake o viru posameznih podatkov oziroma baz podatkov ter v nobenem primeru podatkov ne bo označeval s svojimi oznakami (kot vira podatkov).

Naročnik storitve se zaveže uporabljati podatke, objavljene v TIS vtičniku za namene opredeljene v 1. členu teh Splošnih pogojev ter le za svoje lastne potrebe in jih ne sme odplačno ali neodplačno distribuirati naprej ali omogočiti uporabo drugim osebam brez izrecnega soglasja TSm. Naročniku storitve ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih podatkov in podatkov, urejenih v baze ali dele baz naročnika v drug računalnik in na katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno kot so urejeni v TSm bazah. Naročnik storitve je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, dobljenih preko TIS vtičnika, ki je v nasprotju s temi Splošnimi pogoji.

6. člen (Odgovornost za uporabo podatkov)

Naročnik storitve je odškodninsko in kazensko odgovoren za uporabo podatkov, ki je v nasprotju s temi Splošnimi pogoji. TSm bo v primeru kršitev onemogočil dostop do TIS vtičnika ter zoper kršitelja ukrepal v skladu z zakonom.

TSm ne daje nobenih soglasij glede uporabe podatkov in ni odgovoren glede morebitne nezakonite uporabe podatka iz baze podatkov TIS vtičnika s strani naročnika storitve. Naročnik storitve je v vsakem primeru kazensko odgovoren v primeru uporabe podatkov, ki bi bila v nasprotju s temi Splošnimi pogoji ali v nasprotju z ZVOP, ZEKOM, ZvPot ali katerim drugim trenutno veljavnim zakonom.

TSm bo podatke v svojih bazah ažuriral predvidoma vsak delovni dan, zato za uporabo pridobljenih poizvedbenih informacij s strani naročnika storitev, starejših od enega dneva, ne prevzema nikakršne odgovornosti. TSm ni nikakor odgovoren za kakršnokoli naročnikovo uporabo pridobljenih poizvedbenih informacij ali nezakonitega ravnanje s pridobljenimi poizvedbenimi informacijami s strani naročnika storitev.

Čeprav TSm verjame, da so vsi podatki, vsebovani v TSm bazah kakovostni, pravilni in ažurni, ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko naročniku storitve nastala zaradi uporabe poizvedbenih informacij, ki so drugačne od tistih pridobljenih s strani operaterjev ali končnih naročnikov, oziroma zaradi morebitnih napak, ki bi se znašle na TIS vtičniku ali za njihovo nadaljnjo uporabo s strani naročnika storitev.

7. člen (Pomoč pri uporabi)

TSm zagotavlja brezplačno pomoč in svetovanje pri uporabi storitve dostop do TIS vtičnika in sicer preko telefonske številke 01/473 00 10, dosegljive vsak delovni dan med 8 in 15 uro in preko elektronske pošte: info@tsmedia.si. TSm bo pomoč izvajal po najboljših močeh in ne odgovarja za morebitno začasno nedostopnost pomoči in svetovanja.

8. člen (Reklamacije storitev)

TSm je pristojen za reševanje reklamacij v zvezi z izvedbo, kvaliteto in uporabo storitve TIS vtičnik. Kontakt za podporo in pomoč ter reševanje reklamacij v zvezi z izvedbo, kvaliteto in uporabo storitve TIS vtičnika je TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, SI-1000 Ljubljana , telefon: 01/473 00 10 in na e-pošta: info@tsmedia.si . Delovni čas reklamacij je vsak delovnik med 8 in 15 uro.

Naročnik storitve mora reklamacijo v zvezi z izvedbo, kvaliteto in uporabo storitve TIS vtičnik vložiti v roku petnajst (15) dni od spornega dogodka. V reklamaciji mora naročnik storitve obvezno izpostaviti, da gre za reklamacijo zoper izvedbo, kvaliteto in uporabo storitve TIS vtičnik in jasno navesti razloge za reklamacijo, IP številko računalnika, iz katere se je dostopalo do storitve, uporabniško ime in geslo, ter naziv, naslov in kontaktne podatke naročnika storitve ter način na katerega želi prejeti odgovor.

TSm bo na vsako naročnikovo reklamacijo odgovoril najkasneje v petnajstih (15) dneh.

V primeru sporočitev napak, ki se nanašajo na tehnično delovanje storitve, se TSm zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil naročnika storitve.

TSm bo naročniku storitve, v primeru pozitivno rešene reklamacije, v skladu s temi Splošnimi pogoji, vrnil sorazmerni znesek mesečne naročnine za čas, ko storitve ni mogel uporabljati. TSm razen tega ni dolžna upoštevati morebitnih drugih zahtev.

TSm ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga fizična oseba lahko sprožila v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, razen če drugi pogoji nosilca ne opredeljujejo drugače.

9. člen (Veljavnost naročnine, cena in plačevanje)

Naročila na storitve, naročnik storitev sklepa za nedoločen čas in velja do pisne odjave naročnika, razen kjer je to v naročilnici oz. pogodbi izrecno drugače navedeno. Naročnik plačuje mesečno naročnino za storitev v skladu z veljavnim cenikom in skladno z rokom plačil, navedenim na računu.

Cena za storitev posredovanja informacij preko TIS vtičnika sestoji iz:

 • enkratne cene za tehnično vzpostavitev TIS vtičnika ter
 • mesečne uporabnine (v nadaljevanju mesečna naročnina), ki je odvisna od dejansko izvedenih mesečnih poizvedb informacij.

Ceno za vzpostavitev TIS vtičnika bo naročnik storitve plačal v enkratnem znesku in sicer na podlagi računa, ki ga TSm izstavi skupaj s prvo mesečno naročnino z rokom plačila 10 dni po prejemu računa.

Mesečna naročnina se plačuje za pretekli mesec in sicer na podlagi računov, ki jih TSm izstavi do 5. v mesecu, z rokom plačila 10 dni po prejemu računa na podlagi dejanskega števila poizvedb preteklega meseca, v kolikor ni na naročilnici ali pogodbi drugače navedeno.

Cena je določena glede na veljavni cenik TSm ali opredeljena v ponudbi/naročilnici oz. pogodbi.

TSm izstavlja račune za opravljene storitve naročnikom (to je lahko neposredno končni naročnik ali pa v primeru naročila preko agencije, agencija) v skladu s pogodbo oz. naročilnico. V kolikor ni na posamezni ponudbi, naročilnici oz. pogodbi drugače navedeno, TSm račun za opravljene storitve izstavi praviloma po opravljeni storitvi.

V primeru neplačila računa v roku 30 (trideset) dni po preteku plačilnega roka, navedenega na računu, ima TSm pravico začasno deaktivirati naročnikovo uporabniško ime geslo. V kolikor naročnik storitve ne poravna računa še v nadaljnjih 30 (tridesetih) dneh po začasni deaktivaciji uporabniškega imena in gesla, naročniško razmerje med naročnikom storitve in TSm preneha, TSm pa izvede dokončno deaktivacijo uporabniškega imena in gesla. V primeru zamujanja pri plačilu TSm zaračuna zakonske zamudne obresti, v primeru sprožitve postopka izterjave pa je TSm upravičen zahtevati plačilo nadomestila stroškov izterjave v višini 40€, kot to predpisuje Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1).

Tudi kakršnakoli druga kršitev teh Splošnih pogojev ima lahko za posledico takojšnje prenehanje naročniškega razmerja z enakimi posledicami glede dolžnosti poravnave finančnih obveznosti s strani uporabnika, kot je navedeno zgoraj.

Reklamacije morebitnih nepravilnosti na računu sprejema TSm samo v pisni obliki v roku 15 dni po prejemu dokumenta. Ta rok se ne nanaša na odpovedi veljavnih naročil. Davčni zavezanci za DDV morajo ob reklamaciji navesti, ali so reklamirani račun vključili v davčni obračun.

Odstop terjatve v korist tretji osebi je možen le s pisnim soglasjem TSm.

Ne glede na navedeno si TSm pridržuje pravico, da po lastni presoji, od naročnika zahteva primerno zavarovanje za plačilo obveznosti naročenih storitev (npr. predplačilo, menica, poroštvo, bančna garancija ali druga oblika zavarovanja).

10. člen (Odpoved naročila storitev)

Naročilo storitve se lahko s strani naročnika storitve odpove ne prej, kot 30 dni pred iztekom enoletnega obdobja, pri čemer naročnina na storitve preneha z zadnjim dnem naslednjega meseca, naročnik storitve pa je dolžan poravnati vse račune izdane s strani TSm ter prenehati uporabljati TIS vtičnik.

Odpoved naročila se izvede pisno preko e-pošte info@tsmedia.si, faksa št.: 01/473 00 16 ali priporočeno po pošti na naslov TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (s pripisom odpoved za poizvedbo informacij o statusu telefonskih številk).

TSm lahko naročilo nemudoma odpove, če naročnik storitve huje krši sklenjeno naročilo, če naročnik storitve zamuja s plačili računa ali posameznih obrokov več kot 30 dni, če mu naročnik storitve s svojimi dejanji/opustitvami povzroča škodo ter če je zoper naročnika storitve uveden insolvenčni postopek, prisilna poravnava, stečajni postopek ali kateri koli drug postopek prenehanja oz. izbrisa pravne osebe, kot jih opredeljuje veljavna zakonodaja. Naročnik storitve je v tem primeru kljub temu dolžan poravnati vse že opravljene storitve s strani TSm.

11. člen (Poslovna skrivnost)

Za poslovno skrivnost štejejo podatki in dokumentacija, ki se nanašajo na storitev iz naročilnice/ponudbe/pogodbe, zato pooblaščene osebe in drugi delavci, ki imajo dostop do njih, v nobenem primeru ne smejo brez izrecnega dovoljenja pooblaščene osebe o tej dokumentaciji seznanjati ali obveščati drugih oseb, razen oseb, ki morajo biti z njo seznanjene po službeni dolžnosti, ali oseb, ki so za to pooblaščene s predpisi. Poslovno skrivnost TSm morajo varovati tudi delavci naročnika storitve in druge osebe, ki jih bo naročnik storitve vključil v izvedbo dela po pogodbi oz. naročilnici, če so vedeli ali če bi glede na naravo podatka morali vedeti, da je podatek poslovna skrivnost, in ne glede na to na kakšen način so se z njim seznanili. Naročnik storitve se zavezuje, da bo svoje delavce in druge osebe, vključene v izvedbo dela po pogodbi oz. naročilnici, zavezal k varovanju poslovnih skrivnosti. Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Poslovna skrivnost se mora varovati tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe oz. naročilnice do preklica s strani TSm oziroma dokler podatki, ki so poslovna skrivnost, ne postanejo javno dostopni.

Naročnik storitve je seznanjen, da je TSm zavezanec po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in da so lahko naročilnica ali pogodba ali njeni sestavni deli predmet objave oziroma razkritja.

12. člen (Protikorupcijska klavzula)

Pogodbeni stranki izjavljata, da nobena od njiju kakor tudi nihče drug v njunem imenu ali za njun račun pred sklenitvijo, ob sklenitvi ali po sklenitvi pogodbe kakor tudi z njo povezanega posla ni in ne bo ponudil, dal ali obljubil protipravne koristi drugi pogodbeni stranki, njenemu zaposlenemu, predstavniku, posredniku ali tretji osebi za:

 • pridobitev posla ali
 • sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bi lahko bila pogodbeni stranki ali tretji osebi povzročena protipravna škoda oziroma pogodbeni stranki, njenemu zaposlenemu, članu organa vodenja ali nadzora, predstavniku ali posredniku pogodbene stranke ali tretje osebe omogočena pridobitev protipravne koristi.

Če je do zgoraj navedenih nedovoljenih ravnanj prišlo v času pred sklenitvijo ali ob sklepanju pogodbe, je taka pogodba nična. Če je do zgoraj navedenih nedovoljenih ravnanj prišlo v izvedbeni fazi pogodbe, se pogodba šteje za razvezano z učinkom od dne sklenitve pogodbe.

13. člen (Višja sila)

Nobena stranka ne odgovarja za neizpolnitev obveznosti iz pogodbe, ki bi nastala zaradi višje sile. V primeru, da katera od strank svoje obveznosti iz pogodbe ne more izpolniti zaradi višje sile, je dolžna o tem nemudoma obvestiti nasprotno stranko, pri čemer mora v obvestilu podrobno navesti tudi vzrok višje sile. Višja sila so tisti nepredvidljivi in nepričakovani dogodki, ki niso odvisni od volje strank in jih stranki nista mogli ali morali pričakovati, preprečiti in odkloniti. Zaradi višje sile lahko stranki zahtevata spremembo pogodbe. Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za čas trajanja višje sile, stranki pa določita nove roke pisno v obliki aneksa k pogodbi.

14. člen (Končne določbe)

Pogodba oz. naročilnica ni prenosljiva brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne stranke. Kakršen koli poskus prenosa pravic, dolžnosti ali obveznosti iz naročilnice oz. pogodbe brez soglasja TSm je neveljaven. Izvzete so spremembe, ki bi nastale kot posledica statusnih sprememb TSm ali naročnika storitve.

Stranki bosta morebitne spore, ki bodo izvirali iz te pogodbe reševali sporazumno. Če takšna rešitev ne bo mogoča, je pristojno sodišče v Ljubljani; v primeru da je naročnik potrošnik, pa veljajo splošna pravila o sodni pristojnosti.

TSm in naročnik storitve soglašata, da se za urejanje medsebojnih pravic in obveznosti, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika.

Naročnik storitve izjavlja, da je s temi Splošnimi pogoji seznanjen in jih s potrditvijo naročila oz. pogodbe brezpogojno sprejema.

Ti Splošni pogoji veljajo do preklica in se uporabljajo za vse oglaševalske storitve, ki jih opredeljujejo ti Splošni pogoji, razen če ni pri katerem naročilu ali pogodbi drugače dogovorjeno.

Ti Splošni pogoji pričnejo veljati z dnem 01.02.2024 za vsa, od vključno 01.02.2024 dalje sprejeta nova naročila oz. pogodbe.

TSm si pridržuje pravico do sprememb Splošnih pogojev, ki jih bo objavila na spletnih straneh http://www.tsmedia.si/splosni-pogoji/ ter na itis.siol.net in ki bodo pričeli veljati za vsa naročila oz. pogodbe sklenjene po objavi novih Splošnih pogojev.

Ljubljana, 01.02.2024
TSmedia, d.o.o.
Direktor: Igor Gajster

 

 

 

 

SPLOŠNI POGOJI UPORABE 1188, 080 1188 IN 1180

Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih številk 1188 in 080 1188 ter zagotavljanja službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicne številke 1180 (v nadaljevanju za potrebe teh pogojev: klicna storitev univerzalne imeniške službe ali klicna storitev UIS) je TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec).

Pomembno: Ob uporabi klicnih storitev UIS uporabnik potrjuje, da je s temi Splošnimi pogoji uporabe klicnih storitev univerzalne imeniške službe 1188, 080 1188 in klicnih storitev 1180 (v nadaljevanju: ti splošni pogoji) seznanjen, da z njimi soglaša in da ga njihove določbe zavezujejo.

1. Predmet

Vsebina teh splošnih pogojev ureja razmerje med uporabniki klicnih storitev UIS in nosilcem in način dostopa do klicnih funkcij in storitev na številkah: 1188, 080 1188, 1180 in uporabo različnih funkcij in funkcionalnosti v okviru klicnih storitev UIS.

Definicije pojmov:

Izdajatelj Telefonskega imenika Slovenije je TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju nosilec).

Ponudnik klicnih storitev UIS je TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju nosilec).

Operater uporabniku zagotavlja javna elektronska komunikacijska omrežja ali z njimi povezane zmogljivosti oziroma za uporabnika izvaja javno dostopne telefonske storitve.

Omrežje je javno elektronsko komunikacijsko omrežje operaterja v Republiki Sloveniji.

1188 je štirimestna številka skrajšanega izbiranja v negeografskih območjih oštevilčenja na področju Republike Slovenije, na kateri nosilec izvaja klicno storitev UIS v delu – dajanje informacij o kontaktnih podatkih telefonskih naročnikov javno dostopnih telefonskih storitev vpisanih v Telefonski imenik Slovenije in naročnikov javno dostopnih telefonskih storitev na območju Republike Slovenije, ki soglašajo z uporabo njihovih kontaktnih podatkov preko klica na številko 1188 . 1188 je dosegljiva iz omrežij vseh operaterjev v Republiki Sloveniji, praviloma je dosegljiva 24 ur na dan, vse dni v letu, z omejitvijo, da se mora uporabnik nahajati na področju Republike Slovenije. Cena prve minute klica na 1188 in cena vsake naslednje minute klica na 1188 je različna, odvisna pa je od uporabnikovega izbranega operaterja.

080 1188 je brezplačna štirimestna številka skrajšanega izbiranja v negeografskih območjih oštevilčenja na področju Republike Slovenije, na kateri nosilec izvaja klicno storitev UIS v delu – dajanje informacij o kontaktnih podatkih telefonskih naročnikov javno dostopnih telefonskih storitev vpisanih v Telefonski imenik Slovenije in naročnikov javno dostopnih telefonskih storitev na območju Republike Slovenije, ki soglašajo z uporabo njihovih kontaktnih podatkov preko klica na številko 1188, namenjena pa je zgolj invalidnim osebah. 080 1188 je dosegljiva iz omrežij vseh operaterjev v Republiki Sloveniji, praviloma je dosegljiva 24 ur na dan, vse dni v letu, z omejitvijo, da se mora uporabnik nahajati na področju Republike Slovenije. Cena klica na 080 1188 je brezplačna.

1180 je štirimestna številka skrajšanega izbiranja v negeografskih območjih oštevilčenja na področju Republike Slovenije, na kateri nosilec izvaja klicno storitev UIS v delu – dajanje informacij o kontaktnih podatkih telefonskih naročnikov v mednarodnem prometu1180 je dosegljiva iz omrežij vseh operaterjev v Republiki Sloveniji, praviloma je dosegljiva 24 ur na dan, vse dni v letu, z omejitvijo, da se mora uporabnik nahajati na področju Republike Slovenije. Cena klica na 1180 je različna, odvisna pa je od izbranega operaterja.

Telefonski imenik Slovenije (v nadaljevanju TIS) izhaja na več medijih (splet, knjiga, DVD), ter glede na medij omogoča, uporabniško različno iskanje in/ali izpis rezultatov kontaktnih podatkov telefonskih naročnikov vseh operaterjev stacionarne, mobilne in IP telefonije v Republiki Sloveniji, ki z objavo v TIS predhodno soglašajo.

Podatki o telefonskih naročnikih so osnovni podatki o naročnikih javno dostopnih telefonskih storitev, ki z objavo v TIS in/ali posredovanjem njihovih kontaktnih podatkov preko klicne številke 1188 predhodno soglašajo.

Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja storitve iz teh splošnih pogojev in se strinja s temi splošnimi pogoji.

Agent klicnega centra (v nadaljevanju agent) je kvalificirana oseba nosilca, ki opravlja postopke sprejema klica na številke 1188, ali 1180 ali SMS sporočila na številko 1188, pregleda SMS sporočilo, posredovanje in odgovarjanja na klic ali SMS sporočilo.

Vmesnik 1188 je programska oprema nosilca, ki agentu omogoča iskalne poizvedbe podatkov o telefonskih naročnikih, govorno, kot tekstovno posredovanje najdenih podatkov o telefonskih naročnikih uporabniku ter druge možnosti komunikacije z uporabnikom.

Vmesnik 1180 je programska oprema nosilca, ki agentu omogoča iskalne poizvedbe podatkov o kontaktnih podatkih telefonskih naročnikov v mednarodnem prometu govorno in preko drugih možnosti komunikacije z uporabnikom.

1188 povezava (v nadaljevanju 1188povezava) je storitev v okviru 1188, ki uporabniku pri klicu na 1188 omogoča, da ga ob/po vzpostavitvi klica z agentom, ta na njegovo željo neposredno poveže z iskanim kontaktom. Takšna storitev se dodatno zaračuna, poleg osnovne cene klica na 1188, pri čemer je cena prve minute takšnega klica in cena vsake naslednje minute klica različna in odvisna od izbranega operaterja. Uporaba storitve 1188 povezava je časovno omejena na 30 minut.

1188SMS (v nadaljevanju 1188SMS), za katero veljajo ločeni Splošni pogoji uporabe storitve 1188 SMS je storitev v okviru 1188, ki poteka preko SMS sporočil na 1188. SMS sporočila, posredovana uporabniku z namenom pridobitve potrebnih kontaktnih informacij naročnikov javno dostopnih telefonskih storitev vpisanih v Telefonski imenik Slovenije in naročnikov javno dostopnih telefonskih storitev na območju Republike Slovenije, ki soglašajo z uporabo njihovih kontaktnih podatkov preko klica na številko 1188.

Storitve na številko 1188 in na s številko 1188 povezanih storitvah (1188povezava, 1188SMS) so plačljive. Cene, dostop in omejitve dostopa so predstavljene na spletnih straneh http://www.1188.si in na spletnih straneh operaterjev. Morebitne spremembe cen, spremembe obsegov ter načinov dostopa do storitev na številki 1188 bo nosilec redno objavljal na spletnih straneh http://www.1188.si.

Storitve na številki 080 1188, namenjene invalidnim osebah so brezplačne, a le v primeru, da ima nosilec s strani uporabnikovega operaterja/jev, podatek o tem, da posamezna telefonska številka pripada uporabniku, ki ima status invalidne osebe.

2. Pravila, pogoji in način uporabe klicne storitve UIS

2.1 Splošno

Storitev 1188 in 1180 lahko uporabljajo uporabniki operaterjev v Republiki Sloveniji, katerih stacionarni, mobilni, ali IP telefon, omogoča klic na številko 1188 ter 1180 ter vsi uporabniki telefonskih govorilnic katerim je storitev omogočena skladno s temi splošnimi pogoji ter s temi splošnimi pogoji soglašajo. Storitev 080 1188 lahko uporabljajo le tisti uporabniki, ki jim je, po zakonih Republike Slovenije priznan status invalidne osebe, ki so uporabniki operaterjev javno dostopnih telefonskih storitev v Republiki Sloveniji, katerih stacionarni, mobilni, ali IP telefon omogoča klic na številko 080 1188 in katerim je storitev omogočena skladno s temi splošnimi pogoji, oz. ki skladno z Uredbo, operaterju ali nosilcu predložijo odločbo ali sklep pristojnega organa, s katerim je ugotovljena telesna okvara v skladu s predpisi, ki urejajo pravice invalidov, ali z odločbo ali potrdilom o priznanem odstotku vojne invalidnosti v skladu s predpisi, ki urejajo status vojnih invalidov ali mnenje izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in kateri s temi splošnimi pogoji soglašajo.

2.2 Pravila uporabe

Uporabnik klicno storitev UIS uporablja v skladu s temi splošnimi pogoji ter skladno s splošno uveljavljenimi načini uporabe stacionarnega, mobilnega, ali IP telefona (v nadaljevanju telefonski aparat).

2.3 Vrste podatkov

Storitev 1188 ter 080 1188 omogoča iskanje podatkov o telefonskih naročnikih javno dostopnih telefonskih storitev vpisanih v Telefonski imenik Slovenije in naročnikih javno dostopnih telefonskih storitev na območju Republike Slovenije, ki soglašajo z uporabo njihovih kontaktnih podatkov preko klica na številko 1188. Storitev 1180 omogoča iskanje telefonskih naročnikov mednarodnih operaterjev javno dostopnih telefonskih storitev, ki so objavljeni v različnih telefonskih imenikih mednarodnih operaterjev.

2.4 Vzpostavitve klica, iskanje, posredovanje podatkov in funkcionalnosti uporabe klicne storitve UIS

Faza sprejema klica na 1188, 080 1188 in 1180

Uporaba storitve 1188 poteka na način, da uporabnik v vmesnik telefonskega aparata vpiše številko 1188 in sproži klic. Po sprožitvi klica, se ob vzpostavitvi klicne povezave z 1188, še pred javljanjem agenta, predvaja brezplačno najavno sporočilo, ki uporabniku v obliki predhodno posnete govorne najave sporoči ključne informacije in pravila uporabe 1188.

Govorna najava vsebuje pozdravno sporočilo, obvestilo, da se pogovor snema, da se posnetek hrani ter, da je storitev plačljive narave, pri čemer ceno določa operater.

Uporaba storitve 080 1188 poteka na način, da uporabnik v vmesnik telefonskega aparata vpiše številko 080 1188 in sproži klic. Po sprožitvi klica, se ob vzpostavitvi klicne povezave z 080 1188, še pred javljanjem agenta, predvaja brezplačno najavno sporočilo, ki uporabniku v obliki predhodno posnete govorne najave sporoči ključne informacije in pravila uporabe 080 1188.

Govorna najava vsebuje pozdravno sporočilo, obvestilo, da se pogovor snema ter da se posnetek hrani.

Uporaba storitve 1180 poteka na način, da uporabnik v vmesnik telefonskega aparata vpiše številko 1180 in sproži klic. Po sprožitvi klica, se ob vzpostavitvi klicne povezave z 1180, še pred javljanjem agenta, predvaja brezplačno najavno sporočilo, ki uporabniku v obliki predhodno posnete govorne najave sporoči ključne informacije in pravila uporabe 1180.

Govorna najava vsebuje pozdravno sporočilo, obvestilo, da se pogovor snema ter, da se posnetek hrani.

V primeru, da so vsi agenti zasedeni, se predvaja brezplačno najavno sporočilo, ki uporabniku v obliki predhodno posnete govorne najave sporoči, da so vsi agenti zasedeni in druge ključne informacije v zvezi s pravili uporabe 1188, 080 1188 in 1180 ter o možnostih klica na številke za nujno medicinsko pomoč, gasilce in policijo.

Opcijsko lahko vmesnik 1188, 080 1188 in 1180 sproži tudi drugo najavno sporočilo, ki uporabnika opozori, da bo njegov klic agent prevzel v nekaj trenutkih. Po predvajanju najavnega sporočila uporabniku, se v primeru, da je vsaj en agent prost, klic preusmeri na prvega prostega agenta, uporabniški vmesnik 1188 javi delovno mesto agenta, nato se na klic javi agent.

Ob vzpostavitvi govorne povezave med uporabnikom in agentom se, pri storitvi 1188 in 1180 v tem trenutku začne zaračunavanje storitve.

Ob vzpostavitvi govorne povezave med uporabnikom in agentom se, pri storitvi 080 1188 ne začne zaračunavanje storitve, klic je do prekinitve zveze brezplačen.

Pred začetkom faze pogovora med uporabnikom in agentom, ki za uporabnika išče informacije o naročnikih, agent preveri številko uporabnika, iz katere kliče na 080 1188. Če jo najde zabeleženo na vmesniku 1188, oz. seznamu invalidnih oseb, ki ga hrani nosilec in ki so mu ga, skladno z zakonodajo Republike Slovenije posredovali uporabnikovi operaterji, lahko agent z uporabnikom pogovor nadaljuje, v nasprotnem primeru ga mora zavrniti z ustrezno obrazložitvijo v kateri mu agent obrazloži da mu operater še ni posredoval podatkov, s katerimi uporabnik dokazuje status invalidne osebe. V slednjem primeru je s strani agenta po tem obvestilu uporabniku, ki ga izvrši v govorni obliki, klic zaključen.

Faza povezave, pogovora z agentom in iskanja informacij o naročniku

Način poizvedovanja za kontaktnimi podatki o naročnikih poteka v obliki pogovora med uporabnikom in agentom, ki praviloma uporabljajo interna komunikacijska orodja. Uporabnik želeno poizvedbo za podatke posreduje sam, lahko pa tudi agent uporabnika samoiniciativno, z vprašanji usmerja in poizveduje za informacijami, ki mu omogočijo, da v celoti prepozna in razume želje uporabnika.

S pomočjo vpisa različnih kriterijev iskanja, t.i. ključnih besed (kot so lahko ime, priimek, naziv podjetja, naslov fizične ali pravne osebe, ulica in hišna številka, kraj, poštna številka, telefonska številka) v vmesnik 1188 ali vmesnik 1180, agent izvaja iskalne poizvedbe. V primerih, da je za določeno iskalno poizvedbo več vpisov telefonskih naročnikov je agent dolžan od uporabnika pridobiti več podatkov, da lahko uporabniku posreduje najbolj točen podatek. Od uporabnika lahko zahteva dodatne podatke, kot so: ulica in hišna številka, kraj, poštna številka, itd, da bo iskalna poizvedba uspešna in posledično, najden najustreznejši zapis.

Po lastni presoji agenta, o najdenih najustreznejših podatkih o telefonskih naročnikih na vmesniku 1188 ali vmesniku 1180, takšnih, ki v največji možni meri ustrezajo iskalnim kriterijem uporabnika, agent ključne kontaktne podatke o iskanem telefonskem naročniku posreduje uporabniku. Pri storitvi 1188 in 080 1188 agent to stori neposredno, na željo uporabnika v neposredni, t.j. govorni obliki, ali pa posredno, preko samodejnega govornega vmesnika 1188. Samodejni govorni vmesnik v naprej posneti govorni najavi uporabniku javi telefonsko številko.

Funkcionalnosti in storitve z dodano vrednostjo pri storitvi 1188 in 080 1188

V primerih, ko uporabniku podatke o iskanem telefonskem naročniku posreduje avtomatski govorni vmesnik 1188, ta omogoča več dodatnih funkcionalnih možnosti.

Prva možnost je možnost neposredne povezave uporabnika z iskano telefonsko številko.

Vmesnik uporabnika obvesti, da lahko, s pritiskom na številko 1 na tipkovnici uporabnikovega telefonskega aparata, uporabnika z iskano številko neposredno poveže ter da se ta storitev, poleg osnovne cene klica na 1188, dodatno zaračuna v skladu s cenikom izbranega operaterja.

V primeru, da je iskana telefonska številka zasedena, samodejni vmesnik 1188 javi ustrezno sporočilo o zasedenosti, oz. tehnični nezmožnosti povezave z izbrano številko, uporabniku pa ponudi tudi druge možnosti. Možnosti sta dve: prejem informacije o kontaktnih podatkih naročnika v obliki neodgovorjenega klica. Ta funkcionalnost je dosegljiva s pritiskom na št. 2 uporabnikovega telefona. S pritiskom na številko 3 uporabnikovega telefona govorna najava uporabnika obvesti, da mu lahko ponovno predvaja številko. S pritiskom na številko 9 uporabnikovega telefona pa se lahko uporabnik vnovič poveže z agentom. Storitev neposredne povezave uporabnika z iskano telefonsko številko je časovno omejena na 30 minut, pri čemer se zaračunava vsaka začeta minuta po ceni, ki je odvisna od izbranega operaterja. Po tem času se telefonska zveza med uporabnikom in telefonskim naročnikom, s katerim uporabnik uporablja storitev neposredne povezave, samodejno prekine. S tem se prekine tudi zaračunavanje storitve 1188.

Kadarkoli se uporabnik odloči za prekinitev klica, se ob prekinitvi klica zaračunavanje storitve 1188 preneha.

Druga možnost je možnost posredovanja informacij o kontaktnih podatkih telefonskega naročnika v obliki neodgovorjenega klica. Pogoj za možnost uporabe te storitve je vključena možnost funkcionalnosti t.i. čakajočega klica, oz. t.i. klica na čakanju v uporabnikovem telefonu. Vmesnik 1188 uporabnika obvesti, da lahko, s pritiskom na številko 2 na tipkovnici uporabnikovega telefona, izbere možnost posredovanja informacij o kontaktnih podatkih naročnika v obliki neodgovorjenega klica. V kolikor se uporabnik odloči za to možnost, mu samodejni vmesnik 1188 javi obvestilo o posredovanju informacij o kontaktnih podatkih telefonskega naročnika. V primeru, da uporabnik v svojem telefonu nima aktivirane funkcionalnosti t.i. čakajoči klic, oz. »klic na čakanju«, samodejni vmesnik 1188 javi ustrezno sporočilo in uporabnika obvesti, da potrebuje aktivno funkcionalnost t.i. čakajočega klica. Nato samodejni vmesnik ponovi najdeno telefonsko številko telefonskega naročnika še enkrat.

S pritiskom na številko 9 uporabnikovega telefona se lahko uporabnik vnovič poveže z agentom.

Po tem obvestilu se telefonska zveza med uporabnikom in agentom samodejno prekine. S tem se prekine tudi zaračunavanje storitve 1188.

Kadarkoli se uporabnik odloči za prekinitev klica, se ob prekinitvi klica zaračunavanje storitve 1188 preneha.

Tretja možnost je možnost ponovnega posredovanja telefonske številke v obliki govorne najave. Vmesnik uporabnika obvesti, da lahko, s pritiskom na številko 3 na tipkovnici uporabnikovega telefona, izbere možnost, da mu samodejni vmesnik iskano telefonsko številko ponovno posreduje. V kolikor se uporabnik odloči za to možnost, oz. zgolj vzdržuje klic, ga ne zaključi, mu samodejni vmesnik 1188 ponovno predvaja obvestilo o iskani telefonski številki. Samodejni vmesnik telefonsko številko ponovi dvakrat.

S pritiskom na številko 9 uporabnikovega telefona se lahko uporabnik vnovič poveže z agentom.

Po tem obvestilu se telefonska zveza med uporabnikom agentom samodejno prekine. S tem se prekine tudi zaračunavanje storitve 1188.

Kadarkoli se uporabnik odloči za prekinitev klica, se ob prekinitvi klica zaračunavanje storitve 1188 preneha.

Druga pravila in omejitve v klicu na 1188 in 1180

V posameznem klicu na 1188 lahko agent uporabniku posreduje podatke za največ dva različna telefonska naročnika. Če ima uporabnik željo po informacijah o kontaktnih podatkih za več kot dva telefonska naročnika, agent uporabnika obvesti, da velja omejitev o največjem številu posredovanj kontaktnih podatkov v posameznem klicu. Nadalje, agent uporabnika obvesti, da mora uporabnik v tem primeru vnovič poklicati na 1188.

Ob prekinitvi klica se zaračunavanje storitve 1188 preneha.

V posameznem klicu na 1180 lahko agent uporabniku posreduje podatke za največ enega telefonskega naročnika. Če ima uporabnik željo po informacijah o kontaktnih podatkih za več kot enega telefonskega naročnika, agent uporabnika obvesti, da obstaja omejitev o največjem številu posredovanj kontaktnih podatkov v posameznem klicu. Nadalje, agent uporabnika obvesti, da mora uporabnik v tem primeru vnovič poklicati na 1180.

2.5 Pravila uporabe

Odgovornost za uporabo komunikacijskega omrežja in terminalske opreme

Uporabnik je sam odgovoren, da uporablja terminalsko opremo /mobilni / telefonski aparat v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Nosilec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonito ravnanje, ki bi nastali zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika z opremo.

Nosilec bo po svojih najboljših močeh skušal svetovati uporabniku pri uporabi terminalskih naprav. Nosilec uporabniku ne odgovarja za posledice in škodo, ki bi nastala zaradi zlorab v zvezi z uporabo terminalske opreme/mobilnega aparata, s katerimi uporabnik dostopa do klicne storitve UIS ali zaradi nespoštovanja teh splošnih pogojev.

Nosilec ni odgovoren za zagotavljanje in nemoten dostop do klicnih storitev UIS. Dostop do klicnih storitev UIS zagotavlja uporabnikov operater, ki je za zagotavljanje dostopa uporabniku odgovoren v skladu s svojim pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev. Prav tako nosilec ni odgovoren zaradi prekinjenega klica s strani uporabnika, preden mu je bila posredovana želena informacija.

Nosilec uporabniku ni odgovoren za nedelovanje ali slabše delovanje klicne storitve UIS, ki bi nastala zaradi višje sile. Nosilec je uporabniku odgovoren za namenoma ali iz hude malomarnosti povzročeno škodo nastalo z izvajanjem klicne storitve UIS v delu da agent uporabniku pravilno prebere kontaktne podatke o iskanem telefonskem naročniku, da vmesnik 1188 uporabniku pravilno posreduje najdene kontaktne podatke o iskanem telefonskem naročniku, bodisi govorno bodisi tekstovno ter da nosilec pravilno zapiše s strani operaterjev in uporabnikov posredovane kontaktne podatke telefonskih naročnikov v svoj sistem.

Ker nosilcu kontaktne podatke o telefonskih naročnikih javno dostopnih telefonskih storitev vpisanih v TIS oz. naročnikov javno dostopnih telefonskih storitev, ki soglašajo z uporabo njihovih kontaktnih podatkov preko klicne št. 1188 posredujejo operaterji oz. uporabniki sami, pri storitvi 1180 pa nosilec kontaktne podatke o telefonskih naročnikih javno dostopnih telefonskih storitev išče na/preko javno dostopnih spletnih strani operaterjev v mednarodnem prometu, nosilec uporabniku za pravilnost sporočenih kontaktnih podatkov ne odgovarja.

Varovanje in uporaba osebnih podatkov

Ker sta zasebnost in varovanje osebnih podatkov uporabnikov pomembna, nosilec zagotavlja ustrezno varstvo osebnih podatkov. V nadaljevanju tega poglavja nosilec podaja informacije v zvezi z obdelavo podatkov naročnikov in uporabnikov storitve 1180, 080 1188, 1188 pri uporabi storitve (ko so ti stranke nosilca).
Nosilec se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi. Nosilec bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pogojih. Podatke o uporabi, ki se bodo zbirali avtomatsko in ki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke, bo uporabil z namenom zagotavljanja storitve in izboljšanja uporabe produktov.
Uporabnikom pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, od št. 20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter drugimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Informacije o upravljavcu

Upravljavec osebnih podatkov je nosilec, to je TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec ali nosilec). Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov nosilca je dosegljiva pisno na naslovu TSmedia, d.o.o., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana ali prek elektronske pošte dpo@tsmedia.si.

Način pridobivanja podatkov in podatki

Vaše osebne podatke pridobivamo ob tem, ko pokličete na številko 1180, 080 1188, 1188.

Nosilec bo vse podatke o uporabniku, katere mu bo ta posredoval v okviru uporabe klicne storitve UIS, to je telefonska številka uporabnika, telefonska številka, ki jo uporabnik išče in drugo vsebino posnetka, varoval kot poslovno skrivnost. Nosilec lahko osebne podatke o uporabniku, ki je fizična oseba, uporablja v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Ponudnik hrani avdio posnetke klica uporabnika na številko 1180, 080 1188, 1188 zaradi spremljanja kakovosti storitve 1180, 080 1188, 1188, zagotovitve dokaza o uporabnikovem strinjanju s temi pogoji in zaradi zagotovitve dokaza o opravljeni komunikaciji v okviru storitve 1180, 080 1188, 1188. Avdio posnetek uporabnikovega klica na številko 1180, 080 1188, 1188 bo ponudnik vodil računalniško in ga skrbno varoval s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo pooblaščenih oseb za upravljanje s posnetki. Avdio posnetke uporabnikovega klica na številko 1180, 080 1188, 1188 bo ponudnik zbrisal takoj, ko ni več potreben za namen, določen v tem odstavku, vendar najkasneje v roku 6 mesecev od nastanka avdio posnetka, razen v primeru reševanja reklamacije telekomunikacijskega računa ali reklamacije v zvezi z izvedbo, vsebino in kakovostjo storitve 1180, 080 1188, 1188, ko se avdio posnetki zbrišejo takoj po zaključku tega postopka.

Pravne podlage in nameni

Pogodba

Pri obdelavi osebnih podatkov posredovanih v okviru uporabe klicne storitve UIS. Brez uporabe vaših osebnih podatkov z vami ne moremo skleniti ali izvajati pogodbe oziroma vam ponuditi storitev, ki ste jih zahtevali.

Zakonodaja

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je treba nekatere podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke je upravljavec dolžan hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo upravljavec te podatke prenehal obdelovati. Zakonodaja lahko določa za upravljavca tudi obveznost posredovanja podatkov na zahtevo državnih organov.

Zakoniti interes

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov tudi za zakonite poslovne interese družbe, za namene, opredeljene v teh pogojih. V primeru obdelave osebnih podatkov uporabnikov na podlagi zakonitega interesa upravljavec pri tem upošteva morebitne potencialne učinke, ki jih ima lahko takšna obdelava za uporabnike (tako pozitivne kot negativne), in kakšne so pravice uporabnikov, povezane s predvideno obdelavo. Pri tem zakoniti interes upravljavca samodejno ne prevlada nad interesi, temeljnimi pravicami oziroma svoboščinami uporabnikov.
Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa upravljavec obdeluje le podatke, potrebne za doseganje namena, skladno s podanim soglasjem, in izvaja ustrezne zaščitne ukrepe za varovanje osebnih podatkov.
Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov na podlagi zakonitega interesa v skladu s temi pogoji v primerih in za namene, navedene v nadaljevanju.

Anketiranje

TSmedia želi pridobiti povratne informacije, ki so potrebne in v veliko pomoč pri zagotavljanju kakovostnih storitev v skladu s potrebami uporabnikov. Občasno in ob stikih z uporabniki lahko tako nosilec storitve uporabnikom zastavi vprašanja o zadovoljstvu s storitvijo oziroma jih zaprosi za povratne informacije ter mnenja o storitvah in ponudbi UIS. Pri tem nosilec storitve obdeluje kontaktne podatke uporabnika (telefonska številka, elektronska pošta) in podatke o stiku. Izpolnjevanje anket je prostovoljno, (ne)izpolnitev anketnega vprašalnika pa nima vpliva na pravice uporabnikov.

Analitika

TSmedia stalno izboljšuje svoje storitve. Za učinkovit razvoj, ki je prilagojen potrebam strank, ter za upravljanje in izboljševanje naših spletnih mest, vključno s prilagajanjem uporabniške izkušnje naše spletne strani, je potrebno boljše razumevanje želja naših strank in potencialnih kupcev. Z obdelavo podatkov o uporabi storitev prilagajamo naše spletne strani, izdelke in storitve vašim potrebam in željam.

Preprečevanje prevar

Zaščita našega poslovanja in naših poslovnih interesov, vključno z namenom preverjanja kreditnih in preteklih izkušenj ter preprečevanja goljufij, je potrebna za zaščito naših zakonitih interesov preprečevanja kriminalnih dejavnosti, kot so goljufije ali pranje denarja, ter za zagotovitev, da se naše storitve ne zlorabljajo.

Varnost podatkov

Nosilec uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki vaše podatke varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo na spletu, uporabljamo tudi standardni požarni zid in zaščito gesla. Pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki izvajamo ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. Podatkov v vseh primerih sicer ne moremo zavarovati pred kakršnokoli izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem, prizadevamo pa si preprečiti take nesrečne dogodke.

Obdobje hrambe

Osebne podatke upravljavec hrani in obdeluje:

Za naročnike do 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja, nato se arhivirajo oziroma v primeru izterjave neplačanih obveznosti in sodnih postopkov do zaključka postopka oziroma v rokih, določenih s predpisi.
Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko upravljavec zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanju navad obiskanosti spletnih strani upravljavca odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizira, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, dobavitelji IT-storitev. V primeru zahtev za posredovanje podatkov so lahko uporabniki podatkov tudi državni organi.
Preden upravljavec dobaviteljem ali poslovnim partnerjem omogoči dostop do osebnih podatkov, preveri, ali ti izpolnjujejo zahteve družbe glede obdelave in varovanja osebnih podatkov. Če ni izrecno drugače navedeno v pogodbi za posamezno pogodbeno razmerje za obdelavo osebnih podatkov s strani dobaviteljev in poslovnih partnerjev, uporabnikom odgovarja upravljavec. Dobavitelji in poslovni partnerji upravljavca imajo lahko dostop do osebnih podatkov za namen in v obsegu, v katerem jih potrebujejo za dobavo blaga oziroma izvajanje storitve. Upravljavec sme podatke naročnikov/uporabnikov posredovati pogodbenim partnerjem, katerim je odstopil svojo terjatev, ki jo ima do naročnika/uporabnika.
Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od upravljavca v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavec ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav, pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcu ali uporabnikom pa bi lahko prišlo do obdelave osebnih podatkov, upravljavec to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Uporabniki lahko zahtevajo:

 • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavec o uporabniku obdeluje,
 • popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje upravljavec, niso pravilni,
 • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavec preneha uporabljati oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko uporabniki:

 • ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja ponudb partnerjev,
 • uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcu.

Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da družbi TSmedia, d.o.o., posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,
 • na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana,

z odjavo od prejemanja določenih vrst sporočil prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.
Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo. Popravke podatkov lahko uporabniki upravljavcu sporočijo pisno. Upravljavec bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v enem mesecu, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če uporabnik meni, da upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d.o.o. Uporabnik pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana oziroma e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si.
Uporabnik lahko vloži pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d.o.o., pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih upravljavec ne more pridobiti, uporaba storitve TIS na spletu ni mogoča.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Upravljavec bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

Avtorskopravno varstvo podatkov ter omejitev uporabe podatkov

Podatki omogočeni preko klicne storitve UIS so del zbirke podatkov in varovani po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in pravnem redu Evropske unije. Uporabnik klicne storitve UIS je dolžan uporabljati posredovane podatke le za svoje potrebe in jih ne sme distribuirati naprej, reproducirati, spreminjati, objavljati ali razširjati drugim osebam brez izrecnega pisnega soglasja nosilca. Uporabniku ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih podatkov in podatkov, urejenih v baze ali dele baz za iz katerih se posredujejo podatki preko klicne storitve UIS, v drug aparat in v katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno, kot so urejeni v baze ali dele baz za iz katerih se posredujejo podatki preko klicne storitve UIS v/na klicni storitvi UIS

Uporabniku ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih informacij in podatkov, urejenih v baze ali dele baz v drugo govorno napravo in v katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh informacij in podatkov, urejenih enako ali podobno, kot so urejeni v bazah ponudnika.

Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, dobljenih preko klicne storitve UIS, ki je v nasprotju z določili teh splošnih pogojev in veljavno zakonodajo.

Objava podatkov o naročnikih javno dostopnih telefonskih storitev v TIS

Nosilec izdaja TIS kot univerzalni imenik, skladno z odločbo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) in določili Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom). V univerzalnem imeniku so objavljeni najmanj osnovni kontaktni podatki o naročnikih javno dostopnih telefonskih storitev, ki z objavo predhodno soglašajo. Podatke o naročnikih zagotavljajo nosilcu operaterji javno dostopnih telefonskih storitev in v TIS ne smejo biti različno obravnavani.

Naročniki se lahko sami odločijo ali bodo njihovi podatki vpisani in objavljeni v TIS. Svoje podatke lahko preverijo, zahtevajo njihovo spremembo ali izbris pri svojem operaterju. Zavrnitev vpisa v TIS, preverjanje, sprememba ali izbris podatkov o naročnikih so brezplačni. To lahko storite bodisi preko spletnega obrazca, objavljenega v TIS-u na, na spletnem naslovu itis.siol.net bodisi preko E-pošte na imenik@tsmedia.si.

Podatki, ki jih daje klicna storitev UIS so posodobljeni najmanj enkrat mesečno in posredovani s strani Operaterjev, ki posredujejo podatke o svojih naročnikih za objavo v Telefonskem imeniku Slovenije ali preko 1188.

Uporabnik se ob uporabi klicnih storitev UIS zaveže, da:

 • je on sam naročnik oziroma predplačniški uporabnik elektronskih komunikacijskih storitev pri operaterju s klicno številko s katero kliče na številko 1180, 1188, 080 1188 ter v zvezi s tem nosi vso odgovornost, tudi odškodninsko,
 • klicno storitev UIS ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo;
 • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;
 • klicno storitev UIS ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh splošnih pogojih;
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, nosilcu in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam;
 • če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si nosilec pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz sistema;
 • če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči nosilcu, ali kateremu od uporabnikov sistema kakršnokoli škodo, zanjo v celoti materialno ter kazensko odgovarja;
 • sprejema te splošne pogoje objavljene na spletni strani http://www.1188.si.

2.6 Starost uporabnikov

Za uporabo klicnih storitev UIS ni starostnih omejitev.

3. Cenik in plačilo storitev

Storitvi 1188 in 1180 in vse, z njimi povezane storitve so plačljive.

Končno ceno storitev 1188 in 1180 za uporabnika določa vsak posamezni operater, ki uporabniku tudi zagotavlja dostop do storitev.

Uporabnik je dolžan plačati uporabo storitve, v skladu s cenikom svojega operaterja in na način, kot ga določa operater.

Cena prve minute klica na 1188 in vseh, z njo povezanih storitev, kot je npr. 1188povezava in cena vsake naslednje minute klica na 1188 in z njo povezanih storitev, kot je 1188povezava je različna. Uporabniku storitve se zaračuna vsak posamezni klic v času in po pravilih zaračunavanja. Pravila zaračunavanja, oz. obračunska enota za obračun trajanja zveze je časovni interval, ki ga predstavlja 1 minuta. Zaračuna se prva minuta ter vsaka nadaljnja minuta po cenah posameznega operaterja.

Storitev 1188povezava se poleg osnovne cene klica na 1188 dodatno zaračuna v skladu s cenikom izbranega operaterja.

Operater obračunava storitev za preteklo obračunsko obdobje.

Storitev 1188 je na računu lahko izkazana v različnih skupinah storitev, lahko pa je zapisana tudi neposredno, npr., kot sledi: »klici na informacije Redna tarifa«, »klici na informacije 1188,1188++ prva minuta«, klic na informacije 1188,1188++ nadaljnje minute«.

Storitev 1180 je na računu zapisana neposredno, npr. kot sledi: »Klici na informacije 1180«. Uporabniki predplačnikih sistemov lahko uporabljajo storitev v kolikor imajo zagotovljeno dobroimetje na svojem računu.

Cene, dostop in omejitve dostopa so predstavljene na spletnih straneh http://www.1188.si. Morebitne spremembe cen, spremembe obsegov ter načinov dostopa do storitev na številki 1188 in 1180, bo nosilec redno objavljal na spletnih straneh http://www.1188.si. Cenik klicev ima na svojih spletnih straneh objavljen tudi vsak operater.

Storitev 1180 se zaračunava na klic.

Z uporabo klicnih storitev UIS se šteje, da je uporabnik seznanjen z objavljenimi cenami in se z njimi strinja.

Klic se po zgoraj opisanih pravilih zaračuna tudi v primerih, ko uporabnik uporabi 1188Povezavo in uporabnika iz kakršnihkoli tehničnih razlogov ni mogoče povezati z želenim naročnikom in ko, glede na posredovane kriterije iskanja, agent ne uspe najti in uporabniku ne uspe sporočiti želenih rezultatov iskanja ali ga uspešno povezati z želenim naročnikom (takrat, ko uporabnik agentu sporoči ali, ko ga agent obvesti, da iskani naročnik ne obstaja).

Klic na brezplačno številko 080 1188 se ne zaračuna.

Opozorilo predplačniškim uporabnikom

Storitev se lahko uporablja, dokler je stanje na računu pozitivno. Prav zato priporočamo, da predplačniški porabniki pred začetkom uporabe storitve preverijo, če je stanje na računu dovolj visoko za nemoteno uporabo storitve.

4. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik je seznanjen in se strinja, da:

 • sistem posredovanja podatkov ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja informacij,
 • nosilec ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvijo,
 • nosilec ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom,
 • je mogoča izguba informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki so posledica napačne uporabe in/ali neznanja uporabnika,
 • nosilec ne odgovarja za vsebino, ki si jo med seboj izmenjujejo uporabniki,
 • nosilec ne odgovarja za izgubo vsebin, ki je posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti telefonskega aparata ali neznanja oziroma nespretnosti uporabnika,
 • nosilec ne odgovarja za kakršnekoli napake ali nedelovanje telefonskega aparata, ki je posledica uporabe vsebin na tehnološko neustreznih telefonskih aparatih.

Nosilec ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada javnega komunikacijskega omrežja operaterja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve in ki niso pod vplivom nosilca.

V navedenih primerih nosilec uporabniku ni odgovoren za povzročeno škodo.

5. Reševanje reklamacij

Nosilec je pristojen za reševanje reklamacij v zvezi z izvedbo, kvaliteto in vsebino klicne storitve UIS.

Kontakt za podporo in pomoč ter reševanje reklamacij v zvezi z izvedbo, kvaliteto in vsebino klicne storitve UIS je:

TSmedia, d.o.o.,
Cigaletova ulica 15, SI-1000 Ljubljana
e-pošta: info@tsmedia.si

Delovni čas reklamacij: vsak delovnik med 8 in 15 uro.

Uporabnik mora reklamacijo v zvezi z izvedbo, kvaliteto in vsebino klicne storitve UIS vložiti v roku petnajst (15) dni od spornega dogodka. V reklamaciji mora uporabnik obvezno izpostaviti, da gre za reklamacijo zoper izvedbo, kvaliteto ali vsebino klicne storitve UIS in jasno navesti razloge za reklamacijo, telefonsko številko s katere je bilo klicano na številko za zagotavljanje klicne storitve UIS datum, ko je bil klic na številko za zagotavljanje klicne storitve UIS opravljen ter način na katerega želi prejeti odgovor.

Nosilec bo na vsako reklamacijo uporabnika odgovoril najkasneje v petnajstih (15) dneh.

V primeru sporočitev napak, ki se nanašajo na tehnično delovanje storitve, se nosilec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika.

Uporabnikov operater bo uporabniku v primeru pozitivno rešene reklamacije s strani nosilca, v skladu z operaterjevimi pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev, vrnil znesek za katerega je ugodena reklamacija oziroma mu v enakem znesku omogočil koriščenje dobropisa v drugačni obliki.

Uporabnikov operater je pristojen za reševanje ugovorov uporabnikov, ki se nanašajo na delovanje elektronskega komunikacijskega omrežja operaterja preko katerega je uporabniku omogočen dostop do klicne storitve UIS in ugovore v zvezi z zaračunavanjem klicne storitve UIS. Te ugovore bo uporabnikov operater reševal v rokih in v skladu s svojimi pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev, dostopnimi na spletni strani operaterja.

6. Izključitev uporabe storitev UIS

Nosilec lahko prepreči oz. prekine uporabo klicne storitve UIS vsem uporabnikom, ki bodo delovali v nasprotju s temi splošnimi pogoji.

7. Končne določbe

Nosilec lahko spremeni te splošne pogoje, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali sprememba zakonodaje oz. na zahtevo pristojnega organa. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na spletni strani http://www.1188.si.

Nosilec bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so ti splošni pogoji objavljeni.

Ti pogoji pričnejo veljati z dnem 01.02.2024.

Splošni pogoji, kot tudi vse spremembe se objavijo in so dostopni na spletnih straneh http://www.1188.si

Ljubljana, 01.02.2024

TSmedia, d.o.o.
Igor Gajster
direktor

 

 

 

SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITVE 1188 SMS

1. Splošne določbe

Pravila in pogoji uporabe 1188SMS so pogoji poslovanja sistema, ki ga upravlja podjetje TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, SI-1000 Ljubljana. Sistema 1188 SMS omogoča ponudniku storitve izvajanje storitev 1188SMS s pomočjo SMS sporočil (v nadaljevanju storitev).

Definicije pojmov:

Telefonski imenik Slovenije: storitev, ki omogoča iskanje in izpis rezultatov podatkov telefonskih naročnikov vseh operaterjev stacionarne, mobilne in IP telefonije v Republiki Sloveniji, ki so objavljeni v univerzalnem Telefonskem imeniku Slovenije, katerega izdajatelj je TSmedia, d.o.o., preko SMS sporočila (t.i. SMS 1188 SMS)

Ponudnik storitve storitve je družba TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, SI-1000 Ljubljana.

Ponudnik tehnologije je družba TSmedia, d.o.o.

Ponudnik poti za posredovanje SMS sporočil je družba Telekom Slovenije, d.d., 1000 Ljubljana, in A1 Slovenija d.d., Šmartinska cesta 134b, 1000 Ljubljana.

Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev Telekom Slovenije, d.d. in Posebni pogoji uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d.(v nadaljevanju: SPU in PP ) se pri uporabi sistema 1188SMS uporabljajo smiselno.

Uporabnik storitve je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, (uporabniki mobilnega omrežja Telekom Slovenije, A1 Slovenija, d.d.,), ki se strinja s temi pogoji.

Agent klicnega centra je kvalificirana oseba ponudnika storitve in tehnologije, ki opravlja postopke sprejema, pregleda, posredovanja in odgovarjanja na SMS sporočilo.

SMS sporočilo (Short Message Service) je storitev mobilnega operaterja, ki omogoča izmenjavo kratkih tekstovnih sporočil prek mobilnega elektronskega komunikacijskega omrežja.

Dogodek je prikazana vsebina, opravljena mobilna storitev, ki se uporabniku kot rezultat njegove zahteve prikaže na zaslonu mobilnega telefona.

Seja (session) je funkcionalnost sistema SMS komunikacije na zahtevo, ki omogoča pošiljanje več zaporednih SMS sporočil, brez vsakokratne zahteve po vpisovanju ključne besede. Seja se lahko vzpostavi, ko uporabnik pošlje SMS sporočilo na številko 1188 in traja do zaključka le-te s strani informacijskega sistema ponudnika oziroma se izklopi samodejno po določenem času od zadnjega prejetega SMS sporočila s strani uporabnika na številko 1188. Seja omogoča prepoznavanje uporabnika in beleži, v kakšnem zaporedju je uporabnik pošiljal SMS sporočila v informacijski sistem ponudnika preko številke 1188.

Povratno SMS sporočilo je kratko tekstovno sporočilo SMS, ki ga ponudnik storitve pošlje uporabniku oziroma s katerim na njegovo SMS sporočilo odgovori. Ponudniki poti v skladu z dogovorom s ponudnikom SMS sporočila (plačljiva SMS sporočila) uporabniku zaračuna po cenah, ki so določene v točki Plačilo storitev.

Podatki o naročnikih v univerzalnem Telefonskem imeniku Slovenije so najmanj osnovni podatki o naročnikih javno dostopnih telefonskih storitev, ki temu ne nasprotujejo. Podatke o naročnikih (v nadaljevanju podatki) zagotavljajo izdajatelju univerzalnega imenika operaterji javno dostopnih telefonskih storitev in v imeniku ne smejo biti različno obravnavani.

2. Pravila, pogoji in način uporabe

2.1 Splošno

Storitev lahko uporabljajo naročniki/uporabniki storitev Telekoma Slovenije, A1 Slovenija, katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov) in katerim je storitev omogočena skladno s ponudbo ponudnika poti.

2.2 Pravila uporabe

Uporabnik storitev uporablja smiselno in na način ter skladno s splošno uveljavljenimi načini uporabe in iskanja po spletnih iskalnikih, bolj specifično pa iskalnika Telefonskega imenika Slovenije na spletu itis.siol.net.

2.3 Vrste podatkov

Storitev 1188SMS omogoča iskanje telefonskih naročnikov vseh operaterjev stacionarne, mobilne in IP telefonije v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju naročnikov), ki so objavljeni v univerzalnem Telefonskem imeniku Slovenije, katerega izdajatelj je TSmedia, d.o.o.

2.4 Način iskanja

Uporaba storitve poteka na način vpisovanja kriterijev iskanja z uporabo ključnih besed (kot so ime, priimek, naziv podjetja, naslov fizične ali pravne osebe, ulica in hišna številka, kraj, poštna številka, telefonska številka) v SMS sporočilo.

Ključne besede se v SMS sporočilo vpisujejo s presledkom. Šumnike (č,ž,š,ć,đ) se lahko uporablja, a njihova (ne)uporaba ne omejuje iskanja in izpisa rezultatov. (primer: priimek »Žagar« je mogoče vpisati tudi kot »Zagar«, v odgovor pa bo sistem vrnil podatke o telefonskem naročniku, ki ima v nazivu/priimku, imenu, besedo »Žagar«. V primeru, da je pod besedo »Zagar« več vpisov v telefonskem imeniku, je agent klicnega centra dolžan od uporabnika pridobiti več podatkov, da lahko uporabniku posreduje točen podatek . Od uporabnika se lahko zahteva dodatne podatke, kot so: ulica in hišna številka, kraj, poštna številka, itd.

SMS sporočilo je potrebno poslati na številko 1188.

SMS sporočila, posredovana uporabniku z namenom pridobitve potrebnih informacij, so del izvajanja storitve in so plačljiva.

Uporabnik, ki uporablja storitev 1188, jamči za resničnost in točnost podatkov, ki jih posreduje.

Ponudnik storitve bo na postavljena vprašanja odgovarjal sprotno. Ponudnik storitve ne nosi odgovornosti za odgovore, ki ne bi bili dostavljeni sprotno, t.j. zaradi tehničnih in drugih ovir v omrežju ponudnika poti.

To pravilo velja tako na ozemlju Republike Slovenije, kot pri uporabi izven Republike Slovenije. Primer SMS sporočila (za iskanje pravnih oseb): tsmedia Cigaletova ulica 15 na 1188

Primer SMS sporočila (za iskanje fizičnih oseb): janez vzorcnik maribor na 1188

Število s strani uporabnika poslanih SMS sporočil ni številčno omejeno.

2.5 Izpis rezultatov

Izpis rezultatov v povratnem SMS sporočilu je smiseln odgovor v skladu z vpisanimi kriteriji iskanja v prvotnem SMS sporočilu, v skladu s podatki o naročnikih, ki so vpisani v univerzalni Telefonski imenik Slovenije. Izpis rezultatov iskanja lahko vključuje več podatkov o enem naročniku. Povratno SMS sporočilo lahko vsebuje, v primeru, da je rezultatov iskanja več, zahtevo uporabniku, da posreduje dodatne podatke o iskanem naročniku (ulica in hišna številka, kraj, poštna številka ,..). Izpis rezultatov je lahko tudi informacija, da glede na vpisane kriterije iskanja, naročnik ne obstaja.

SMS sporočila, posredovana uporabniku z namenom pridobitve potrebnih informacij, so del izvajanja storitve in so plačljiva. Uporabniku storitve se zaračuna vsak prejeti SMS, ki vsebuje relevantne rezultate iskanja, v skladu z vpisanimi kriteriji. Tudi v primeru, da glede na vpisane kriterije iskanja, iskalnik ne vrne rezultatov iskanja (takrat, ko v povratnem SMSju uporabnik dobi obvestilo, da iskani naročnik ne obstaja), se uporabniku storitev zaračuna.

2.6 Pravila uporabe

Odgovornost za uporabo komunikacijskega omrežja

Uporabnik je sam odgovoren, da uporablja terminalsko opremo /mobilni aparat v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Ponudnik zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonito ravnanje, ki bi nastali zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika.

Ponudnik ni odgovoren za prenehanje dostopa do storitve, ki bi nastala na strani uporabnikovega ponudnika mobilnih storitev.

Ponudnik bo po svojih najboljših močeh skušal svetovati uporabniku pri uporabi terminalskih naprav.

Ponudnik ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prenehanja delovanja storitve.

Varovanje in uporaba osebnih podatkov uporabnikov

Ponudnik se zavezuje, da bo gsm številko, dobljene prek prejetega klica na UIS, skrbno varoval in da jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primeru, ko podatke za ponudnika obdeloval pogodbeni obdelovalec, za namen izvedbe storitev ter za pošiljanja SMSov. Ponudnik se tudi zavezuje, da bo varoval zasebnost uporabnikov produktov in drugih virov. Podatke o uporabi, ki se bodo zbirali avtomatsko in ki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke, bo uporabil z namenom zagotavljanja storitve in izboljšanja uporabe produktov.
Ker sta zasebnost in varovanje osebnih podatkov uporabnikov pomembna, nosilec zagotavlja ustrezno varstvo osebnih podatkov. V nadaljevanju tega poglavja nosilec podaja informacije v zvezi z obdelavo podatkov naročnikov in uporabnikov storitve brezplačni SMS pri uporabi storitve (ko so ti stranke nosilca).
Brezplačno dohodno SMS sporočilo je kratko tekstovno sporočilo SMS, ki ga ponudnik storitve pošlje uporabniku. Takšno SMS sporočilo lahko vsebuje obvestila o koristnih informacijah, informacije o oglasnih in promocijskih obvestilih brez dodane vrednosti, obvestila o stanju storitev in produktov uporabnikom/naročnikom ponudnika.
Nosilec se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi. Nosilec bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pogojih. Podatke o uporabi, ki se bodo zbirali avtomatsko in ki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke, bo uporabil z namenom zagotavljanja storitve in izboljšanja uporabe produktov.
Uporabnikom pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, od št. 20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter drugimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Informacije o upravljavcu

Upravljavec osebnih podatkov je nosilec, to je TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec ali nosilec). Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov nosilca je dosegljiva pisno na naslovu TSmedia, d.o.o., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana ali prek elektronske pošte dpo@tsmedia.si.

Način pridobivanja podatkov in podatki

Vaše osebne podatke pridobivamo ob tem, ko pokličete na številko 1180, 080 1188, 1188.
Nosilec bo vse podatke o uporabniku, katere mu bo ta posredoval v okviru uporabe klicne storitve UIS, to je telefonska številka uporabnika, telefonska številka, ki jo uporabnik išče in drugo vsebino posnetka, varoval kot poslovno skrivnost. Nosilec lahko osebne podatke o uporabniku, ki je fizična oseba, uporablja v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Ponudnik hrani avdio posnetke klica uporabnika na številko 1180, 080 1188, 1188 zaradi spremljanja kakovosti storitve 1180, 080 1188, 1188, zagotovitve dokaza o uporabnikovem strinjanju s temi pogoji in zaradi zagotovitve dokaza o opravljeni komunikaciji v okviru storitve 1180, 080 1188, 1188. Avdio posnetek uporabnikovega klica na številko 1180, 080 1188, 1188 bo ponudnik vodil računalniško in ga skrbno varoval s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo pooblaščenih oseb za upravljanje s posnetki. Avdio posnetke uporabnikovega klica na številko 1180, 080 1188, 1188 bo ponudnik zbrisal takoj, ko ni več potreben za namen, določen v tem odstavku, vendar najkasneje v roku 6 mesecev od nastanka avdio posnetka, razen v primeru reševanja reklamacije telekomunikacijskega računa ali reklamacije v zvezi z izvedbo, vsebino in kakovostjo storitve 1180, 080 1188, 1188, ko se avdio posnetki zbrišejo takoj po zaključku tega postopka.

Pravne podlage in nameni

Pogodba

Pri obdelavi osebnih podatkov posredovanih v okviru uporabe klicne storitve UIS. Brez uporabe vaših osebnih podatkov z vami ne moremo skleniti ali izvajati pogodbe oziroma vam ponuditi storitev, ki ste jih zahtevali.

Zakonodaja

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je treba nekatere podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke je upravljavec dolžan hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo upravljavec te podatke prenehal obdelovati. Zakonodaja lahko določa za upravljavca tudi obveznost posredovanja podatkov na zahtevo državnih organov.

Zakoniti interes

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov tudi za zakonite poslovne interese družbe, za namene, opredeljene v teh pogojih. V primeru obdelave osebnih podatkov uporabnikov na podlagi zakonitega interesa upravljavec pri tem upošteva morebitne potencialne učinke, ki jih ima lahko takšna obdelava za uporabnike (tako pozitivne kot negativne), in kakšne so pravice uporabnikov, povezane s predvideno obdelavo. Pri tem zakoniti interes upravljavca samodejno ne prevlada nad interesi, temeljnimi pravicami oziroma svoboščinami uporabnikov.
Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa upravljavec obdeluje le podatke, potrebne za doseganje namena, skladno s podanim soglasjem, in izvaja ustrezne zaščitne ukrepe za varovanje osebnih podatkov.
Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov na podlagi zakonitega interesa v skladu s temi pogoji v primerih in za namene, navedene v nadaljevanju.

Anketiranje

TSmedia želi pridobiti povratne informacije, ki so potrebne in v veliko pomoč pri zagotavljanju kakovostnih storitev v skladu s potrebami uporabnikov. Občasno in ob stikih z uporabniki lahko tako nosilec storitve uporabnikom zastavi vprašanja o zadovoljstvu s storitvijo oziroma jih zaprosi za povratne informacije ter mnenja o storitvah in ponudbi UIS. Pri tem nosilec storitve obdeluje kontaktne podatke uporabnika (telefonska številka, elektronska pošta) in podatke o stiku. Izpolnjevanje anket je prostovoljno, (ne)izpolnitev anketnega vprašalnika pa nima vpliva na pravice uporabnikov.

Analitika

TSmedia stalno izboljšuje svoje storitve. Za učinkovit razvoj, ki je prilagojen potrebam strank, ter za upravljanje in izboljševanje naših spletnih mest, vključno s prilagajanjem uporabniške izkušnje naše spletne strani, je potrebno boljše razumevanje želja naših strank in potencialnih kupcev. Z obdelavo podatkov o uporabi storitev prilagajamo naše spletne strani, izdelke in storitve vašim potrebam in željam.

Preprečevanje prevar

Zaščita našega poslovanja in naših poslovnih interesov, vključno z namenom preverjanja kreditnih in preteklih izkušenj ter preprečevanja goljufij, je potrebna za zaščito naših zakonitih interesov preprečevanja kriminalnih dejavnosti, kot so goljufije ali pranje denarja, ter za zagotovitev, da se naše storitve ne zlorabljajo.

Varnost podatkov

Nosilec uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki vaše podatke varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo na spletu, uporabljamo tudi standardni požarni zid in zaščito gesla. Pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki izvajamo ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. Podatkov v vseh primerih sicer ne moremo zavarovati pred kakršnokoli izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem, prizadevamo pa si preprečiti take nesrečne dogodke.

Obdobje hrambe

Osebne podatke upravljavec hrani in obdeluje:

Za naročnike do 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja, nato se arhivirajo oziroma v primeru izterjave neplačanih obveznosti in sodnih postopkov do zaključka postopka oziroma v rokih, določenih s predpisi.
Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko upravljavec zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanju navad obiskanosti spletnih strani upravljavca odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizira, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, dobavitelji IT-storitev. V primeru zahtev za posredovanje podatkov so lahko uporabniki podatkov tudi državni organi.

Preden upravljavec dobaviteljem ali poslovnim partnerjem omogoči dostop do osebnih podatkov, preveri, ali ti izpolnjujejo zahteve družbe glede obdelave in varovanja osebnih podatkov. Če ni izrecno drugače navedeno v pogodbi za posamezno pogodbeno razmerje za obdelavo osebnih podatkov s strani dobaviteljev in poslovnih partnerjev, uporabnikom odgovarja upravljavec. Dobavitelji in poslovni partnerji upravljavca imajo lahko dostop do osebnih podatkov za namen in v obsegu, v katerem jih potrebujejo za dobavo blaga oziroma izvajanje storitve. Upravljavec sme podatke naročnikov/uporabnikov posredovati pogodbenim partnerjem, katerim je odstopil svojo terjatev, ki jo ima do naročnika/uporabnika.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od upravljavca v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavec ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav, pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcu ali uporabnikom pa bi lahko prišlo do obdelave osebnih podatkov, upravljavec to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Uporabniki lahko zahtevajo:

 • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavec o uporabniku obdeluje,
 • popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje upravljavec, niso pravilni,
 • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavec preneha uporabljati oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko uporabniki:

 • ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja ponudb partnerjev,
 • uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcu.

Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da družbi TSmedia, d.o.o., posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,
 • na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana,

z odjavo od prejemanja določenih vrst sporočil prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.
Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo. Popravke podatkov lahko uporabniki upravljavcu sporočijo pisno. Upravljavec bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v enem mesecu, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če uporabnik meni, da upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d.o.o. Uporabnik pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana oziroma e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si.

Uporabnik lahko vloži pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d.o.o., pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih upravljavec ne more pridobiti, uporaba storitve TIS na spletu ni mogoča.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Upravljavec bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

Odgovornost za uporabo podatkov

Čeprav ponudnik verjame, da so vsi podatki, vsebovani v povratnem SMS sporočilu kakovostni, pravilni in ažurni, ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko uporabniku storitve nastale zaradi uporabe podatkov iz povratnega SMS sporočila, oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli v povratnem SMS sporočilu.

Avtorskopravno varstvo podatkov ter omejitev uporabe podatkov

Podatki so varovani kot zbirka podatkov po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in pravnem redu Evropske skupnosti. Uporabnik storitve je dolžan uporabljati podatke le za svoje potrebe in jih ne sme distribuirati naprej ali omogočiti uporabo drugim osebam brez izrecnega soglasja ponudnika. Uporabniku ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih podatkov in podatkov, urejenih v baze ali dele baz za univerzalni Telefonski imenik Slovenije, v drug mobilni aparat in v katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno, kot so urejeni v bazah univerzalnega Telefonskega imenika Slovenije.

Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, dobljenih preko storitve Telefonski imenik Slovenije, ki je v nasprotju z določili splošnih pogojev.

Objava podatkov o naročnikih javno dostopnih telefonskih storitev v Telefonskem imeniku Slovenije

Telefonski imenik Slovenije izhaja kot univerzalni imenik, ki ga predpisuje zakon, ki ureja elektronske komunikacije. V univerzalnem imeniku so objavljeni najmanj osnovni podatki o naročnikih javno dostopnih telefonskih storitev, ki temu ne nasprotujejo. Podatke o naročnikih zagotavljajo izdajatelju univerzalnega imenika operaterji javno dostopnih telefonskih storitev in v imeniku ne smejo biti različno obravnavani.

TSmedia, d.o.o. izdaja Telefonski imenik Slovenije kot univerzalni imenik, skladno s trenutno veljavno odločbo Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (AKOS) in določili zakona, ki ureja elektronske komunikacije.

Naročniki se lahko sami odločijo ali bodo njihovi podatki vpisani in objavljeni v Telefonskem imeniku Slovenije. Svoje podatke lahko preverijo, zahtevajo njihovo spremembo ali izbris pri svojem operaterju. Zavrnitev vpisa v Telefonski imenik Slovenije, preverjanje, sprememba ali izbris podatkov o naročnikih so brezplačni.

Uporabnik storitev se ob uporabi storitev 1188SMS zaveže, da:

 • storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
 • storitve ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh Splošnih pogojih,
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam,
 • če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si ponudnik storitev pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz sistema,
 • če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, ponudniku poti ali kateremu od uporabnikov sistema kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja,
 • sprejema pogoje uporabe storitve objavljene na spletni strani https://itis.siol.net

2.7 Starost in odgovornost

Za uporabo storitev 1188SMS ni starostnih omejitev.

2.8 Opis storitve prejemanja brezplačnih dohodnih SMS sporočil za naročnike na Telefonski imenik Slovenije (v nadaljevanju TIS) in ostale uporabnike storitve 1188SMS

Storitev je namenjena obveščanju naročnikov na TIS (v knjižni obliki, na DVD-ju in spletu (itis.siol.net), (v nadaljevanju naročniki) ter ostalim uporabnikom storitve, ki ponudniku storitve posredujejo ustrezne kontaktne podatke ter GSM številko in se strinjajo s temi pogoji preko SMS sporočil o:

koristnih informacijah in obvestilih o stanju storitev in produktov TIS Naročniki prejmejo SMS sporočilo z obvestilom o vključitvi graTIS uporabe storitve TIS na mobilnem aparatu ter t.i. WAP PUSH sporočilo oz. sporočilo z WAP povezavo do vsebin, ki se nahajajo na mobilnem portalu ponudnika,

splošnih in promocijskih obvestilih brez dodane vrednosti o storitvah in produktih TSmedia Občasno bodo lahko naročniki in uporabniki, ki se s tem strinjajo, prejeli splošno/promocijsko SMS sporočilo. Vsi tovrstni SMS-i bodo za prejemnike brezplačni. Mesečno bo uporabnik prejel največ 8 brezplačnih sporočil. Če prijavljen na SMS obveščanje ne želi prejemati promocijskih obvestil se od njih lahko odjavi. To stori tako, da pošlje SMS sporočilo z vsebino »STOP« na številko 1188. Na ta način se uporabnik odjavi le od prejemanja promocijskih sporočil, neprekinjeno pa bo prejemal ostala SMS obvestila (za naročnike), v okviru ponudnika storitev.

3. Cenik in plačilo storitev

V sistemu 1188SMS so storitve plačljive. Uporabnik je dolžan plačati uporabo storitve, v skladu s cenikom ponudnika storitve in na način, kot ga določa ponudnik poti.

Ponudnik poti obračunava storitev za preteklo obračunsko obdobje. Storitev 1188SMS je na računu izkazana v skupini storitev «Storitve informativne in zabavne narave”. Uporabniki predplačnikih sistemov lahko uporabljajo storitev v kolikor imajo zagotovljeno dobroimetje na svojem računu.

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo SPU in PP družbe Telekom Slovenije , d.d. ter Pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev ostalih ponudnikov poti.

Cene storitve 1188SMS so objavljene na spletnih straneh ponudnika storitve ali na drugem javnem medijskem nosilcu. Šteje se, da je uporabnik z uporabo te storitve z objavljenimi cenami seznanjen in se z njimi strinja.

Uporabniku storitve se zaračuna vsak prejeti SMS, ki vsebuje relevantne rezultate iskanja, v skladu z vpisanimi kriteriji v prvotnem SMSju. Tudi v primeru, da, glede na vpisane kriterije iskanja, iskalnik ne vrne rezultatov iskanja (takrat, ko v povratnem SMS-u uporabnik dobi obvestilo, da iskani naročnik ne obstaja), se povratni SMS zaračuna. Povratni SMS se ne zaračuna v primeru, da je povratna sistemska informacija ali drugo obvestilo (t.i. SMS -brezplačna info.).

Opozorilo predplačniškim uporabnikom

Storitev se uporablja, dokler je stanje na predplačniškem računu pozitivno. Prav zato priporočamo, da predplačniki pred začetkom uporabe storitve preverijo, če je stanje na predplačniškem računu dovolj visoko za nemoteno uporabo storitve.

4. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik je seznanjen in se strinja, da:

 • sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil,
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvijo,
 • ponudnik storitve ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom,
 • je mogoča izguba informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki so posledica napačne uporabe in/ali neznanja uporabnika,
 • ponudnik storitve ne odgovarja za vsebino, ki si jo med seboj izmenjujejo uporabniki,
 • ponudnik storitve ne odgovarja za izgubo vsebin, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti mobilnega telefona ali neznanja oziroma nespretnosti uporabnika,
 • ponudnik storitve ne odgovarja za kakršnekoli napake ali nedelovanje mobilnega telefona, ki so posledica uporabe vsebin na tehnološko neustreznih mobilnih telefonih.

Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada javnega komunikacijskega omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

Ponudnik poti zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil uporabnikov in odgovorov za uporabnike, ki jih je sintaktično pravilne prejel na svoj SMS center. V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (uporabnik ima izklopljen telefon ali je v območju, kjer ni signala ali ima poln predal za SMS sporočila) se ponudnik poti obveže, da bo poskušal sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka ponudnik poti sporočilo zavrže. Četudi sporočilo ne doseže uporabnika, ponudnik poti opravljeno storitev le-temu zaračuna.

V kolikor je bila storitev s strani ponudnika opravljena, ponudnik poti opravljeno storitev uporabniku zaračuna tudi v primeru, da uporabniku sporočila ni uspel v 72 urah dostaviti zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev ponudnikov poti.

5. Reševanje reklamacij

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve! Ponudnik storitve uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč na:

TSmedia, d.o.o.,
Cigaletova ulica 15, SI-1000 Ljubljana
telefon: 01/4730010
e-pošta: info@tsmedia.si

Delovni čas reklamacij: vsak delovnik med 8 in 15 uro.

Ponudnik storitve rešuje vse reklamacije ter nudi podporo in pomoč uporabnikom storitve. V primeru utemeljenih reklamacij, ki se nanašajo na tehnično delovanje storitve, se ponudnik zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika.

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil udeležencu znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oziroma dostavo SMS sporočil in plačilo storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa, v skladu z določili zakona, ki ureja elektronske komunikacije oz. določili pogojev uporabe elektronskih komunikacijskih storitev ponudnikov poti. Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev.

6. Izključitev uporabe storitve 1188SMS

Ponudnik storitve 1188SMS bo izključil uporabe storitve 1188 SMS vsem uporabnikom, ki bodo delovali v nasprotju s temi pogoji.

7. Končne določbe

Ponudnik storitev 1188SMS lahko spremeni te pogoje, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na spletni strani https://itis.siol.net. Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev 1188SMS .

Ti pogoji pričnejo veljati veljajo od 01.02.2024. S tem dnem prenehajo veljati Splošni pogoji uporabe storitve 1188SMS z dne 25.5.2018.

Ti pogoji se objavijo in so dostopni na spletni strani https://itis.siol.net in http://www.1188.si

TSmedia, d.o.o.
Igor Gajster
direktor

 

 

 

O PIŠKOTKIH

Kaj so piškotki?

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj so piškotki potrebni?

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov.

Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno.

Zakaj spletne strani uporabljajo piškotke?

Piškotke uporablja večina spletnih strani, so priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogov za uporabo piškotkov je tako več, kot prvi gotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju raznih statistik, o navadah spletnega uporabnika – saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani.

Podjetja lahko s pomočjo piškotkov ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh.

Prav tako zbiramo podatke o vaši uporabi naše spletne strani s piškotki in podobnimi tehnologijami. Več o soglasjih v zvezi s piškotki se nahaja tukaj.

 

 

MOŽNOST OBJAVE PREPOVEDI KLICEV V KOMERCIALNE IN/ALI RAZISKOVALNE NAMENE

Telefonski imenik Slovenije (v nadaljevanju TIS) je po novem še boljši, še bolj pregleden in predvsem bolj varen!

Objave osebnih podatkov naročnikov so v TIS še bolj na varnem saj imate naročniki po novem možnost, da prepoveste uporabo svojih osebnih podatkov za klice v komercialne in/ali raziskovalne namene.

Zakon o elektronskih komunikacijah, v 3. odstavku 217. člena določa, da imajo naročniki možnost, da prepovedo uporabo svojih osebnih podatkov za klice, ki imajo komercialni ali raziskovalni namen. Naročnik lahko prepove uporabo svojih osebnih podatkov za oba ali samo za enega od navedenih namenov ob vpisu v imenik ali kadar koli pozneje. Izdajatelj imenika mora prepoved uporabe naročnikovih osebnih podatkov za določen namen nedvoumno označiti v imeniku. Če je naročnik prepoved uporabe posredoval po vpisu v imenik ali jo je vsebinsko spremenil, mora izdajatelj imenika spremembo v imeniku označiti takoj ob prvi naslednji izdaji.

V TIS so tako, na željo naročnika, objavljene prepovedi uporabo osebnih podatkov za klice, ki imajo komercialni ali raziskovalni namen.

Te prepovedi so označene s posebno ikono pri vsaki telefonski številki fizične ali pravne osebe, ki je tovrstno željo sporočila.

Prepovedi so označene na sledeči način:

Prepoved uporabe telefonske številke za klice, ki imajo raziskovalni in komercialni namen (ZEKom-2, Ur.l. RS, št. 130/2022)
Prepoved uporabe telefonske številke za klice, ki imajo komercialni namen (ZEKom-2, Ur.l. RS, št. 130/2022)
Prepoved uporabe telefonske številke za klice, ki imajo raziskovalni namen (ZEKom-2, Ur.l. RS, št. 130/2022)

V TIS ste tako še bolj na varnem, TIS pa je po novem še bolj varna in še naprej edina referenca za objavo in prikaz vseh kontaktnih podatkov vseh naročnikov vseh operaterjev v Republiki Sloveniji.

Ste že vpisani v TIS? Svoje podatke lahko preverite ali pa se vpišete v TIS preko spletnega obrazca.